Palestina baner mali

S obzirom da se nalazimo u mjesecu rođenja Poslanika Muhammeda, a.s., svaki dan do 12. rebiu-l-evvela komentirat ćemo jedan hadis u skladu s današnjim vremenom

"Gotovo da je došlo vrijeme u kojem će na vas navaliti razni narodi, kao što divljač navali na svoju žrtvu". Upitaše ashabi: "Hoće li nas u to vrijeme biti malo, o Allahov Poslaniče?" Odgovori: "Ne, u to virjeme će vas biti puno, ali ćete biti kao pjena na vodi. Allah će iščupati strah iz srca vaših neprijatelja, a u vaša srca će ubaciti vehen". Rekoše: "A šta je to vehen, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Ljubav prema Dunjaluku i strah od smrti!" (Buhari i Muslim)

Nakon pogibije desetak ashaba, r.a., koji su branili Pejgambera, s.a.v.s., u bici na Uhudu na scenu je stupio poznati ashab Talha ibn Ubejdullah, koji se hrabro borio. Kada su mu mušrici u tom napadu odsjekli prste, Talha uzviknu: Uh! Poslanik mu na to reče: "Da si rekao Bismillah (U ime Allaha), meleki bi te podigli u visinu a ljudi bi to gledali." Tako je Talha uspio odvratiti mušrike od Poslanika.“ (Nesai, pouzdana predaja)

Abdullah ibn Mes'ud, r.a., pripovijeda od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., da je rekao: “Neka mi niko od vas ne govori ništa od mojim ashabima, jer ja želim da iziđem među njih čistih grudi.“ (Ebu Davud, Tirmizi i Ahmed)

Dvadeset i pet hadisa

1. Vjerovjesnik, s.a.v.s., je rekao: "Allah se smilovao Musau! Zaista bismo voljeli da se Musa strpio, pa da nam bude ispričan slučaj njih dvojice". (El-Buhari, Buharijeva zbirka hadisa, prijevod: Hasan Škapur i grupa prevodilaca, Visoki saudijski komitet, Sarajevo, 2008., tom 1, br. hadisa 122, str. 118.)

U posljednje vrijeme svjedoci smo proizvoljnog tumačenja određenih hadisa u našim printanim i elektronskim medijima. Čak su neke detalje Sunneta kod kojih postoji konsenzus islamskih učenjaka doveli u pitanje. Ovdje, prije svega mislimo na ubacivanje sumnje u najutentičnije izvore, nakon Kur’ana, na Buharijinu i Muslimovu zbirku hadisa. Osjećamo svojom obavezom da na to upozorimo i da zamolimo autore takvih natpisa da imaju poseban senzibilitet kada je u pitanju jedan od izvora naše vjere.