Palestina baner mali

Muslimani priznaju i vole sve poslanike, neka je na sve njih Allahov mir, i među njima ne prave razlike jer ih na to slovo Kur'ana obavezuje.

Iako smo navikli da pojam kamate vežemo isključivo za ekonomiju i pozajmljivanje novca, Ibn Hatim prenosi od hazreti Aiše da je rekla kako Poslanik, a.s., upitao ashabe koja je najgora vrsta kamete pa su ashabi kazali da najbolje zna Allah i Njegov poslanik

Tri su ključna momenta u životu svakoga pojedinca, pa i Bošnjaka:rođenje,ženidba, i smrt (kao potvrda da se život zaista i desio).

Čuveni Hasan el-Basri je davno rekao: “Islam je u knjigama, a muslimani su u kaburima/grobovima."

„A kada Isa, sin Merjeme, reče: O sinovi Israilovi, ja sam vam doista Allahov poslanik, - da vam potvrdim istinitim Tevrat prije mene objavljen, i da vam vijest radosnu o Poslaniku, imena Ahmed prenesem, koji će doći nakon mene. Pa kad im dođe s jasnim dokazima, oni rekoše: Ovo je jasna vradžbina“. Kur'an ( LXI:6)

U ovim danima mjeseca Božijeg Poslanika, s.a.v.s., učim kur'anski ajet iz sure El-Hudžurat: