Baner granice3

Vjernici su oni koji vjeruju u gajb

Vjernici su oni koji vjeruju u gajb
08 Feb
2017

Prvi zahtjev vjere kao takve jeste vjerovanje, vjerovanje u sve ono o čemu vjera uči i naučava.

Sadržaji vjere opsežu širok spektar krupnih pitanja: od onih koja se tiču postojanja Uzvišenog Stvoritelja i Njegovih atributa i života po Njegovim uputama pa sve do pitanja ponovnog proživljenja, polaganja računa za djela i, potom, vječnog boravka na Drugome svijetu. Shodno ovome, vjerovanje u ono odsutno, u ono ponad naših osjetila ili, jednostavno, u ono nevidljivo jeste nešto bez čega nema istinske vjere. Ali možemo reći da čovjeka kao ljudsko biće, inače, prati pojam nevidljivog ili nepoznatog. Zapravo, čovjek je trajno okružen onim nepoznatim u odnosu na svoje postojanje, znanje i obaviještenost, i ono ga neprestano dotiče, zanima, impresionira ili oduševljava. Ljudski odgovor na tu situaciju, historijski gledano, bio je različit: ono nevidljivo čovjek je obožavao i negirao, poštovao i hulio, spoznavao i zanemarivao. Tako je i danas. Veliki broj ljudi danas je sveden i ograničen samo na postojanje ovog vidljivog ili fizičkog svijeta, i sav svoj život posvećuju tom svijetu insistirajući na maksimi: ono što se ne vidi – i ne postoji! Ovo priprosto vjerovanje, koje se lahko može logički demantirati, danas se pothranjuje moćnom medijskom mašinerijom, ali i sveukupnim ambijentom življenja koji nas odvraća od primisli i prisjećanja na ono nevidljivo.

Karakteristika vjernika

Kur'anski pojam za sveukupnost onog nevidljivog jeste pojam gajb. Na samom početku Kur'ana ono se ističe kao prva karakteristika koja razlikuje vjernika od nevjernika: ...onima koji vjeruju u nevidljivo (gajb) (El-Bekare, 3). Pojmu gajb u ovom ajetu neki komentatori Kur'ana dali su određeno i ograničeno značenje, npr. da se pod tom riječju misli na Uzvišenog Allaha, ili na kadā i kader, ili na Kur'an i ono nepoznato o čemu on izvještava. Drugi su dali nešto šire tumačenje kazavši da je gajb sve ono o čemu je izvijestio Muhammed, a.s., u pogledu: predznaka Sudnjega dana, kaburske kazne, proživljenja, Sirat-ćuprije, Mizan-terezije, Dženneta i Džehennema. Prema mufessiru Ibn Atijjeu, ova tumačenja nisu proturječna jedna drugome, jer je gajb sve ono što je spomenuto (Ševkani, Fethu -l-kadir, 26). Također, komentari Kur'ana ponudili su još jedno tumačenje pojma gajb u ovom ajetu. Naime, ako se ova riječ razumijeva, u svom sintaksičkom smislu, kao ''akuzativ stanja'' (hal), onda dobivamo slijedeće značenje: to su oni koji vjeruju u stanju njihove odsutnosti (tj. odsutnosti od ljudi), i kad se vide i kad se ne vide. Također se veli da riječ gajb ovdje znači kalb (srce) jer je ono skriveno, pa je značenje da oni vjeruju svojim srcima, a ne poput onih koji jedno govore, a srcima drugo misle (vidi npr.: Tefsiru-l-Bejdavi, 1/34-35; Ibn Džuzejj, Teshil, 1/36). Na osnovu navedenoga možemo kazati da riječ gajb ovdje ima veoma široko značenje i obuhvata sve ''ono odsutno i nevidljivo'' te je nije potrebno specificirati nekim posebnim značenjem. Zato smo kazali da je ona kur'anski pojam za sveukupnost onog nevidljivog. Iz prethodnoga proizlazi i činjenica da riječ gajb ima istaknuto mjesto u životu vjernika, jer je ona dio njega, njegovo svojstvo.

Vrste gajba

Ograničeni gajb

Kada se u Kur'anu govori o gajbu zapažamo da se spominju dvije vrste gajba koje možemo imenovati kao: a) ograničeni gajb i b) apsolutni gajb. Prvu vrstu gajba možemo promatrati kroz dvije perspektive: 1) ograničeni gajb u odnosu na prošlost i 2) ograničeni gajb u odnosu na savremenike Muhammeda, a.s. Kada je u pitanju prva perspektiva, tu mislimo na sve ono o čemu Kur'an govori u svojim kazivanjima o vjerovjesnicima, a čemu Muhammed, a.s., nije bio svjedok. Ovdje ubrajamo npr.: kazivanje o Ademu, a.s., i njegov izlazak iz Dženneta, kazivanje o Ademovim, a.s., sinovima kad su zaklali kurban, kazivanje o Nuhu, a.s., i potopu (tufan), kazivanje o Hudu, a.s., i njegovom narodu Ad, kazivanje o Ibrahimu, a.s., i njegovoj gradnji Kabe, o Jusufu, a.s., i njegovoj ustrajnosti, o Ejjubu, a.s., i njegovom iskušenju, o Zulkarnejnu i njegovim osvajanjima... Uzvišeni Allah je Taj koji je obavijestio Svoga Poslanika, a time i nas, o ovim događajima, tj. otkrio njemu i nama nešto od toga gajba (v. npr. El-Kasas, 44; Ali Imran 44).

Kada je u pitanju ograničeni gajb koji se odnosi(o) na savremenike Muhammeda, a.s., mislimo na slijedeće kur'anske obavijesti koje su se obistinile još u Poslanikovo, a.s., vrijeme:

a) obavijest o porazu Kurejšija na Bedru: Poražen će skup biti, a oni će se u bijeg dati! (El-Kamer, 45) – a što se i desilo na dan Bedra i na dan oslobađanja Mekke, a sura El-Kamer bila je objavljena već u Mekki;
b) obavijest o tome da će Ebu Leheb umrijeti kao nevjernik (sura Leheb), što se, doista, i dogodilo. Ova sura je objavljena za vrijeme Ebu Lehebova života i teoretski govoreći on je mogao primiti islam, kao što su to učinili i drugi ljuti neprijatelji islama poput Halida b. Velida, Amra b. el-Asa i dr., ali se to nije desilo.
c) obavijest o porazu Perzijanaca i pobjedi Bizantinaca: Pobjeđeni su Bizantinci / u najbližoj zemlji, ali oni će, poslije poraza svoga, sigurno pobijediti / za nekoliko godina (Er-Rum, 2-4). Ovdje imamo je izvješće da će Bizantinci kasnije pobijediti Perzijance, što se i obistinilo.
d) obavijest o tome da Muhammedu, a.s., muška djeca neće dostići zrelost: Muhammed nije otac nijednom od vaših ljudi (El-Ahzab, 40). Dakle, ovaj ajet sadrži obavijest o gajbu, tj. o tome da Muhammed, a.s., neće biti ''otac nijednom od ljudi'', što se i obistinilo, jer su njegovi sinovi Ibrahim, Kasim i Tahir umrli još kao djeca.

Ovi kao i drugi primjeri za gajb u odnosu na savremenike Muhammeda, a.s., dati su, a Allah najbolje zna, da bi se svi oni, i vjernici i nevjernici, u vrijeme objavljivanja Kur'ana čvrsto uvjerili da je on, Kur'an, istina od Gospodara svjetova. Zato i kažemo da je ovdje riječ o ograničenom gajbu koji je važio za određeno vrijeme, odnosno kojeg je Uzvišeni Allah otkrio i obistinio svim ljudima koji razmišljaju – tada i sada.

Također, u ovu vrstu gajba možemo ubrojati i kur'anska obavijesti o činjenicama koje su se, iz ljudske perspektive, obistinile u novije vrijeme ili će se, pak, tek obistiniti, npr.:

- širenje svemira: Mi smo nebo moći Svojoj sazdali, a Mi ga, uistinu, širimo (Ez-Zarijat, 47);
- okretanje Zemlje i kretanje Sunca: I ti vidiš planine i misliš da su nepomične, a one promiču kao što promiču oblaci (En-Neml, 88; također v. Ja Sin, 38);
- tri stadija bebe u maternici: On vas stvara u utrobama matera vaših, dajući vam likove, jedan za drugim, u tri tmine (Ez-Zumer, 6);
- identifikacioni otisak prstiju: ...Mi možemo stvoriti jagodice prsta njegovih ponovo (El-Kijame, 4);
- stvaranje u parovima: Neka je hvaljen Onaj koji u svemu stvara parove: u onome što iz zemlje niče, u njima samima, i u onome što oni ne znaju! (Ja-Sin, 36).

Mogu se navesti i brojni drugi primjeri ''nepoznatih'' stvari u vrijeme objavljivanja Kur'ana, a koje su ljudi danas zahvaljujući razvoju nauke i tehnike u stanju bolje i dublje razumjeti.

Apsolutni gajb

Pored, kako smo ga nazvali, ograničenog gajba koji je, shodno Allahovoj milosti i mudrosti, otkriven u spoznajnom smislu svim ljudima, postoji i apsolutni gajb koji kao takav ostaje za sva vremena, koga niko ne zna osim Uzvišenog Allaha, a koji nešto od tog gajba otkriva Svojim odabranim robovima. To se dokazuje slijedećim kur'anskim ajetima: Allah vama neće otkriti ono što je skriveno (gajb), već On odabire onoga od poslanika Svojih koga hoće! (Alu Imran, 179), te: El-En'am, 59; En-Neml, 65; Lukman, 34; El-Džinn, 26-27.

Dakle, ovdje je riječ o apsolutnom gajbu čiji su ''ključevi'' kod Uzvišenog Allaha. U ovu vrstu apsolutnog gajba, pored onog navedenog u 34. ajetu sure Lukman, ubrajamo npr. kur'anske obavijesti o Sudnjem danu, Ahiretu, sudbini, momentu smrti, proživljenju, suštini ljudske duše i mnogo toga drugoga. Drugim riječima, ovo je gajb koji se, iz ljudske pozicije, odnosi i na prošlost, sadašnjost i budućnost, tj. na sve ono što jeste gajb u punom smislu te riječi, a o čemu nas izvještavaju Kur'an i Hadis. Podrobnija tumačenje spomenutih ajeta mogu se naći u komentarima Kur'ana, a ovdje ćemo tek sumarno naglasiti da:

1. jedino Uzvišeni Allah zna gajb (neviđeno, skriveno, tajno);
2. poslanici nisu znali gajb, osim onoliko o njemu koliko im je otkrio Uzvišeni Allah. Muhammed, a.s., je rekao: ''Ja ne znam gajb, osim onoga što me Allah pouči''.
3. Muhammed, a.s., je izvještavao o nekim gajb stvarima koje mu je otkrio njegov Gospodar, i to se ubraja u njegove mu'džize (nadnaravna djela); npr. Poslanik, a.s., je obavijestio o: pogibiji nevjernika na Bedru; o nekim ashabima da će biti džennetlije; o tome da će njegova kćerka Fatima, r.a., prva od Ehl-i bejta preseliti na Ahiret poslije njegovog preseljenja; o pojavi Uvejsa Karanija; o osvajanju Misira i Kostantinopolisa, o predznacima Sudnjeg dana, itd. (opširnije vidi u: 'Abdulganijj Nabilsi, El-Lu'lu'- l-meknun fi hukmi- l-ihbari 'amma sejekun, 60-104).
4. Uzvišeni Allah podučava o nekim gajb stvarima i Svoje iskrene i dobre robove, evlije, koji su istinski nasljednici Božijih poslanika. Ševkani veli: ''Nema zapreke tome da neki odličnici iz ovog ummeta budu obaviješteni o nekim gajb stvarima koje je Uzvišeni Allah otkrio Svom Poslaniku, a Poslanik otkrio nekima iz svoga ummeta, a ovi, opet, onima poslije njih. I to se ubraja u keramete dobrih ljudi... (Fethu-l-kadir, 1543). Mnoge su vjerodostojne predaje koje ovo potvrđuju, npr.: Alija, r.a, je obavijestio o smutnjama koje će se pojaviti; Osman, r.a., je obavijestio o danu svoga ubistva; Ka'b je obavijestio Omera, r.a., o njegovim svojstvima u Tevratu i da će osvojiti Šam; Zuhri je obavijestio o vladavini Omejja; Sujuti je obavijestio o ulasku Osmanlija u Egipat, itd. (opširnije v.: Nabilsi, El-Lu'lu' -l-meknun..., 105-133).
5. izvještavanja o gajb stvarima od strane vračara, astrologa i njima sličnima je nagađanje ili pretpostavka, a ne sigurno znanje, odnosno to nije znanje gajba.
6. kao što se u znanje o gajbu ne ubraja ni vremenska prognoza koja se temelji na pretpostavci i praćenju kosmičkih pojava; slično tome je kada, npr., iza brda ugledamo dim pa na osnovu njega zaključujemo o postojanju vatre.

Zadnje vijesti

Mar 22, 2017

Vojni ataše Kraljevine Velike Britanije u posjeti Vojnom muftiji

Vojni ataše Kraljevine Velike…
Mar 22, 2017

Otvorenje Ajvatovice 12. maja, centralna svečanost 2. jula

Organizacioni odbor 507. Dana Ajvatovice
Mar 22, 2017

Održana sjednica Vijeća muftija

Sarajevo, 21. mart 2017. (MINA) – Danas…
Mar 21, 2017

Poklon hadžijama koji su bili na hadžu 2016. godine

Hedija Ureda za hadž i umru
Mar 21, 2017

Takmičenje u hifzu tri džuza Kur`ana

Rijaset Islamske zajednice u BiH,…
Mar 21, 2017

Kompost i gredice za cvijeće

Da li ste do sada imali priliku cvijeće…
Mar 21, 2017

Le Pen: Ni muslimanke ni Siki ne mogu pokrivati glavu

Paris - Marine Le Pen, kandidatkinja…
Mar 21, 2017

Bihać: Otpočeo kurs arapskog jezika

Zajedničkom organizacijom Islamskog…
Mar 21, 2017

Naučni skup: Isa-beg Ishaković- utemeljitelj Sarajeva

U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u…
Mar 21, 2017

Dozvola za psa u kući

U nedoumici sam. Imam autistično…
Mar 21, 2017

U vjerovanju nema ni bedela ni farz-i kifājeta

Općenito, arapski pojam 'aqīdah, koji…

bbi magazin