Poslanici i njihova djeca: Ibrahim, a.s., i njegovi sinovi

Autor: Elvir Duranović Septembar 23, 2015 0

 Ibrahim, a.s., do starosti nije imao djece, a zatim mu je Allah, dž.š., podario dva sina Ismaila i Ishaka.

Može se samo zamisliti koliko je Ibrahim, a.s., bio sretan kada su mu se rodili sinovi i kakvu je neizmjernu nježnost iskazivao prema dugo željenim dječacima. Odgajao ih je s ljubavlju i pažnjom. Insistirao je da žive kao muslimani. "I Ibrahim ostavi u amanet sinovima svojim a i Jakub: "Sinovi moji, Allah vam je odabrao pravu vjeru, i nipošto ne umirite drugačije nego kao muslimani!" (El-Bekare, 132) Međutim, najveće iskušenje Ibrahimovo, a.s., krilo se upravo u njegovom sinu Ismailu. Svima je poznata Allahova naredba da žrtvuje sina Ismaila i svima je poznato kako je Ibrahim, a.s., ispunio naređenje. No, kao iskreni vjernik, Ibrahim, a.s., je znao da sve što se zbiva i događa, biva Božijom voljom i Njegovim određenjem, pa je često molio Allaha za sebe, svoje sinove i svoje potomke. Znao je da ih on sam ne može, kao što ni Nuh, a.s., nije mogao svoga sina, sačuvati od zla života i lošeg puta, pa je usrdno činio dove Svemogućem i Milostivom Bogu da ih On, dž.š., uputi na Pravi put: "A kada Ibrahim reče: "Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje da se klanjamo kumirima." (Ibrahim, 35.) Njegove dove nisu se završavale na njemu i njegovim sinovima, već su zajedno molili za svoje potomke: "I dok su Ibrahim i Ismail temelje Hrama podizali, oni su molili: "Gospodaru naš, primi od nas, jer Ti, uistinu, sve čuješ i sve znaš! Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi odanim, i porod naš neka bude odan Tebi, i pokaži nam obrede naše i oprosti nam, jer Ti primaš pokajanje i samilostan si!" (El-Bekare, 127-128.) Ibrahimove, a.s., dove bilo su toliko snažne da je Muhammed, a.s, koji se rodio nekoliko hiljada godina poslije njega govorio kako je upravo on odgovor na Ibrahimovu dovu: "Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete Tvoje kazivati i Knjizi ih i mudrosti učiti i očistiti ih, jer Ti si, uistinu, silan i mudar!" (El-Bekare, 129.) Takve su bile dove Ibrahimove, a.s. Njegove dove je Allah sačuvao u Kur'anu i prenio ih kao amanet svim roditeljima. A kakve su dove današnjih roditelja? Da li mole Boga za svoju djecu ili ih proklinju? Vrlo često danas čujemo riječi: "Bog te ubio" "Bog te kaznio" itd. Ako je to jedino obraćanje roditelja za djecu onda nismo razumili Ibrahimovu pouku koji je od Boga tražio uputu, zaštitu i spas od grijeha za svoju djecu. To je prava pouka za razumom obdarene.  

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija