digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 21. džuza

Autor: Sabahudin Sijamhodžić April 11, 2023 0

Iako se u svih pet sura koje nalazimo u ovome džuzu, s kojim ulazimo u posljednju trećinu ramazana, nalazi mnoštvo po(r)uka važnih za one koji vjeruju i dobra djela čine, izdvajamo po jednu iz svake sure koja je važna da je imamo na umu. Život na ovome svijetu je za mnogo ljudi

igra i zabava. Ljudi se prepuste, u odnosu na vječnost, kratkotrajnim nasladama i uživanjima i zaborave da je zapravo pravi život i uživanje tek na budućem svijetu. (Ankebut, 64.)

Kao što se obistinilo kur'ansko predskazanje s početka sure Rum da će Rimljani biti pobijeđeni, a u vrijeme objave ove sure bili su snažni i moćni, tako će se obistiniti sve ono što nam Kur'an kazuje o kraju ovoga svijeta i o različitim sudbinama ljudi. Allah Uzvišeni poziva ljude da razmišljaju o sebi i svojoj sudbini, a u tome im može pomoći posmatranje sudbina ljudi i naroda iz prošlosti (Rum, 9)

U istoimenoj suri, Lukman, taj briljantni i inspirativni kur'anski lik brižnog oca, nježno i s riječima punim ljubavi, se obraća ne samo svome nego i svim našim sinovima i kćerima, jasno izdvajajući šta je najvažnije u ljudskome životu. On savjetuje svoga sina da Allahu druga ne pripisuje i da Mu bude zahvalan; da se brine o roditeljima svojim i da njima, također, zahvalan bude; da slijedi one ljude koji su iskreni prema Allahu; da bude svjestan da Allah zna za svako djelo, bilo ono javno ili tajno; savjetuje sina da klanja namaz i da podstiče druge da rade dobro i od lošeg odvraćaju; savjetuje ga da bude strpljiv u nedaćama, da se u odnosu prema ljudima ne uzdiže i ne oholi i da bude odmjeren u riječima i u postupcima.

Lukman se, zapravo obraća i nama roditeljima govoreći nam šta je naša uloga i zadatak u odnosu na našu djecu nudeći platformu i principe na kojima trebamo graditi taj odnos. (Lukman, 12-19)

Ovakva platforma bi omogućila izgradnju ljudi koji neće biti dovedeni poput zločinaca pred Gospodara i koji neće kazati, a tada će to kasno biti: “Gospodaru naš, vidjesmo i čusmo, povrati nas pa da dobra djela činimo! Doista smo čvrsto uvjereni.” (Sedžda, 12)

Kvalitetno izgrađeni ljudi će i onda kada se suoče s izazovima i problemima, makar se protiv njih neprijatelji i udružili, znati da u svakom trenutku mogu naći uzor u Allahovom Poslaniku, a.s., i njegovom životu. (Ahzab, 21)

Zapravo, kompletna kur'anska poruka ima za cilj da čovjeku da do znanja da je važno prepoznati šta je najvažnije i prema tome cijeli svoj život urediti, od rođenja do dana kada će se Gospodaru svome vratiti.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine