digital-naslovna-skracena.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg
leksikon-banner-za-homepage1.gif

MUKABELA: Komentar 11. džuza

Autor: Zehrudin Hadžić April 01, 2023 0
 
Kur’an u sebi sadrži tri nauke: ilmu-t-tevhid - nauku o jednoći Stvoritelja, ilmu-l-ahkam – nauku o propisima vjere i ilmu-l-kasas – nauku o kur’anskim kazivanjima.
 
Jedanaesti džuz obuvata dio - završetak sure Tevba, suru Junus i početak sure Hud i govori o tevhidu – vjerovanju u Allaha, dž.š., Njegovoj nagradi za trud, vjerovanju u apsolutnu pravdu onoga svijeta kroz nagradu u Džennetu i kaznu u Džehennemu, i govori o kur’anskim kazivanjima o poslanicima: Nuhu, Musau, Harunu, Junusu, alejhimusselam, i njihovim narodima. Poruka iz posljednjih ajeta sure Tevba jedanaestog džuza: „Ljudi vrednuju produkt i završnicu djela, a Allah, dž.š., vrednuje namjeru i trud.“
 
Unutar posljednjih ajeta sure Tevba ovoga džuza Allah, dž.š., govori o dobrim i lošim beduinima, o muhadžirima i ensarijama, govori o džamiji razdora, o stanovnicima Medine, o odlasku u borbu itd. Kroz sve ove teme prožima se trag ljudske namjere i nijeta, ali i posljedica njihovih djela. Uvijek radi dobro drugima ma kako ti drugi uzvratili jer tvoj trud i rad vide Allah, dž.š., poslanik Muhammed, a.s., i vjernici. Poruka iz sure Junus jedanaestog džuza „Ne činimo nepravdu sebi i drugima da bismo kratkotrajno uživali na ovome svijetu.“
 
Čovjek želi lagodan život, bez iskušenja, ali naprotiv, život je satkan od iskušenja. Međutim, čovjekov život se sastoji i od lijepih trenutaka. U prirodi čovjeka je da bježi od iskušenja, a teži ka lijepim trenucima svoga života. U tome nema ništa loše sve do momenta kada čovjek zbog svoga uživanja i komfora, zbog israfa – pretjerivanja u uživanjima na ovome svijetu čini nepravdu drugima, ali i sebi. Zlo i nepravdu čini javno i tajno, kako je spomenuto u ajetima o sihru. Upravo kur’anska kazivanja o poslanicima i njihovom narodima govore o pogubnosti slijeđenja strasti i prohtjeva. Kazivanje o faraonovoj oholosti i pokajanju kada kazna dođe i na ovome svijetu. U ovome džuzu je ajet koji predstavlja kur’ansku mudžizu o faraonovom tijelu koje je danas pouka i poruka drugima, a koje je pronađeno kako je u Kur’anu naglašeno: „Danas ćemo izbaviti samo tijelo tvoje da bi bio poučan primjer onima poslije tebe…“
 
Poruka početka sure Hud jedanaestog džuza „Muhammed, a.s.,: označio pečat i kraj poslanstva, i najavio jedinstvo i kraj čovječanstva.“
 
Muhammed, a.s., je manifest Božije milosti, donosilac istine, svjedok, donosilac radosnih vijesti – Objave i na kraju opominjač. Muhammed, a.s., je postavio mjeru i unio ravnotežu u sve svjetove od mineralnog, preko biljnog i životinjskog do ljudskog i metafizičkog. Kur’anska kazivanja o poslanicima i narodima obznanjuju da islam ima svoju vanvremensku suštinu, tj. tevhid – vjeru u jednog Boga i pokornost Njemu, i vremensku formu, tj. na koji način se islam praktikuje za vrijeme Poslanika, s.a.v.s., i njegova ummeta, a na koji način se praktikovao za vrijeme prijašnjih poslanika. Božija pravda i sud Onoga svijeta su obznana, logična nužnost i prirodna posljedica vjerovanja u Boga – tevhid.

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine