Džuz 20: Koji je najveći ibadet

U današnjem dvadesetom džuzu učit će se sure Mravi, Kazivanje i Pauk. Sve tri sure su sure kazivanja o prijašnjim poslanicima i pored poruka sadrže predivne priče koje su istinite. Sura Mravi je objavljena u Mekki, s 93 ajeta, a ime je dobila po mravima koji su spomenuti u suri

Naime kada je poslanik Sulejman, a.s., prolazio s vojskom jedan mrav, tačnije ženka mrava, pozvala je ostale mrave da uđu u svoj dom kako ne bi bili zgaženi. Čuvši ovo Sulejman se zahvalio Uzvišenom na blagodatima, s obzirom da je razumio govor životinja. Kada govorimo o Sulejmanu, a.s., pogledajmo koja je bila karakteristika najjačeg čovjeka na zemlji, najbogatijeg kojem su bili podređeni i džini i šejtani. Mogao je, Allahovom voljom, činiti št aj ehtio. Koja je njegova posebna osobina? 

"Gospodaru moj , omogući mi da budem zahvalan na blagodati Tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra dela na zadovoljstvo Tvoje, i uvedi me milošću Svojom među robove Svoje"( Prijevod značenja, En-Neml, 19)

Osobina zahvalnosti Allahu, dž.š. je bila osobina čovjeka koji je bio u svoje vrijeme najveći kralj i državnik na svijetu. Bio je veliki ljubitelj konja i kada je samo jedanput zaboravio na Allaha, dž.š., pokajao se.

“Kad su jedne večeri pred njeg bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,

on reče: “Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!“ - i oni se izgubiše iz vida.

“Vratite mi ih!“ - i on ih poče gladiti po nogama i po vratovima.“ (Sad:31-33) 

Ovako je bio svjestan Gospodara najbogatiji čovjek. Zmaislimo kakve sve blagodati bi muslimani, naročito imućniji, uživali kada bi ovako zahvalni bili. Nakon sure Mravi i opisa jednog zahvalnog roba dolazi sura Kazivanje (Qasas) koja opisuje nezahvalnog roba Karuna. Karun je bio tako bogat s blagom "da mu ključeve od njega teško mogla nositi gomila snažnih ljudi", kako kaže Allah u suri Kazivanje. Za razliku od Sulejmana i drugih odanih vjernika on je bio ohol, a njegov završetak Allah opisuje u ovoj suri. Svakom čovjeku ovaj opis, koji je tako strašan, treba da bude na umu kada vidi čovjeka bogatog koji se oholo odnosi prema drugim ljudima i prema vjeri. Nažalost, mnogi ljudi koji vide enormno bogate ljude ne sjete se Karuna i ne kažu poput ljudi u njegovo doba koji su svjedočili njegovoj proprasti: "Da nam Allah nije milost Svoju ukazao i nas bi u zemlju utjerao. Zar ne vidite da nezahvalnici nikad neće uspjeti", već kažu: "Eh, da smo i mi ovako bogati...".

Zaista prava nagrada i valst je kod Allaha. U suri Pauk Allah nastavlja govoriti o zahvalnicima i nezahvalnicima: "i Karuna, i faraona i Hamama: Musa im je jasne dokaze donio, ali su se oni na Zemlji oholo  ponijeli i kaznu nisu izbjegli". 

U ovoj suri Allah nam je poručio koji je najveći ibadet, odnosno obred. Budimo svjesni ovog ibadeta kojeg Allah naziva najvećim u 45. ajetu sure Pauk.

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija