50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Najljepši imenik

Autor: Esad Bajić Maj 08, 2020 0
Vremena se mijenjanju a s njima i mobiteli... helem, za par godina se u većini kuća nađu oni stariji modeli koje niko ne koristi jer namaju wi-fi, ne hvataju više ni signal...

Pade mi na um da jednom od njih ukucam poseban imenik - 99 Božijih lijepih imena. Bog nas čuje i kad nema kartice, i kad nema signala i uvijek odgovara na poziv pozivatelj. Ne znam bi li spadalo u bidat, ali jedan dan sedmično umjesto ovog mobitela koji inače nosim, da uzmem ovaj stari, navika će me povuć bar 50 puta da kliknem po njemu, a s malo svijesti i volje i 99... Sramota me pomislit da možda ima lijepo Božije ime kojim Ga nisam zamolio nijednom za ovih 40 godina...

1) Allah - Allah je Onaj, osim koga drugog Boga nema

2) Er-Rahman - Blagi

3) Er-Rahim - Milostivi

4) EI-Meliku - Vladar

5) EI-Kuddusu - Sveti

6) Es-Selamu - Čist od mana

7) EI-Mu'minu - Koji potvrđuje obećanja

8) EI-Muhejminu - Koji daje sigurnost

9) EI-Azizu - Koji sve pazi i prati

10) EI-Džebbaru - Snažni

11) EI-Mutekebbiru - Silni

12) EI-Haliku - Stvaralac

13) EI-Bari'u - Koji divno stvara

14) EI-Musavviru - Koji likove daje

15) EI-Gaffaru - Koji mnogo prašta

16) EI-Kahharu - Koji nadvladava

17) EI-Vehhabu - Koji mnogo poklanja

18) Er-Rezzaku - Koji obilnu opskrbu daje

19) EI-Fettahu - Koji sve rješava i otvara

20) EI-Alimu - Koji sve zna

21) EI-Kabidu - Koji steže

22) EI-Basitu - Koji pruža

23) EI-Hafidu - Koji spušta

24) Er-Rafiu - Koji diže

25) EI-Muizzu - Koji uzvisuje

26) EI-Muzillu - Koji ponizuje

27) Es-Semiu - Koji sve čuje

28) EI-Besiru - Koji sve vidi

29) EI-Hakemu - Sudac

30) EI-Adlu - Pravedni

31) EI-Latifu - Dobri

32) EI-Habiru - O svemu obaviješteni

33) EI-Halimu - Blagi

34) EI-Azimu - Veliki

35) EI-Gaffuru - Koji prašta

36) Eš-Šekuru - Koji je zahvalan

37) EI-Alijju - Visoki

38) EI-Kebiru - Veliki

39) EI-Hafizu - Koji čuva

40) EI-Mukitu - Koji pazi i uzdržava

41) EI-Hasibu - Koji obračun svodi

42) EI-Dželilu - Veličanstveni

43) EI-Kerimu - Plemeniti

44) Er-Rekibu - Koji motri na svaki pokret

45) EI-Mudžibu - Koji molbe prima

46) EI-Vasiu - Koji milošću i znanjem sve obuhvata

47) EI-Hakimu - Mudri

48) EI-Vedudu - Koji voli

49) EI-Medžidu - Slavljeni

50) EI-Baisu - Koji proživljuje

51) Eš-Šahidu - Koji je o svemu svjedok

52) EI-Hakku - Vrhovna Istina

53) EI-Vekilu - Sveopći Staratelj

54) EI-Kavijju - Moćni

55) EI-Metinu - Čvrsti5

6) EI-Velijju - Zaštitnik

57) EI-Hamidu - Hvaljeni

58) EI-Muhsi - Koji i sitnice obuhvata i broj im zna

59) EI-Mubdiu - Koji je početni Stvaralac

60) EI-Muidu - Konačni proživitelj

61) EI-Muhji - Koji život daje

62) EI-Mumitu - Koji smrt daje

63) EI-Hajju - Živi

64) EI-Kajjumu - Koji sve obdržava

65) EI-Vadžidu - Imućni

66) EI-Madžidu - Slavni

67) EI-Vahidu - Jedini

68) Es-Samedu - Kome se svako obraća

69) EI-Kadiru - Svemoćni

70) EI-Muktediru - Koji sve može

71) EI-Mukaddimu - Koji unapređuje

72) EI-Mu'ehhiru - Koji zapostavlja

73) EI-Evvelu - Prvi

74) EI-Ahiru - Posljednji

75) Ez-Zahiru - Jasni

76) EI-Batinu - Skriveni

77) EI-Valiju - Koji upravlja

78) EI-Mutealiju - Svevišnji

79) EI-Berru - Dobročinitelj

80) Et- Tevvabu - Koji kajanje uslišava

81) EI-Muntekimu - Koji ne ostaje dužan

82) EI-Afuvvu - Koji oprašta

83) Er-Reufu - Samilosni

84) Maliku-I-mulki - Gospodar svih svjetova

85) Zul-Dželali ve-I-Ikrami -Najveličanstveniji i Najčasniji

86) EI-Muksitu - Sveopći djelitelj pravde

87) EI-Džami'u - Koji sve okuplja

88) EI-Ganijju - Koji je bogat

89) EI-Mugni - Koji daje bogatstvo

90) EI-Mani'u - Koji oduzima bogatstvo

91) Ed-Darru - Koji stvara štetu

92) En-Nafi'u - Koji stvara korist

93) En-Nuru - Sveopće svjetlo

94) EI-Hadi - Koji upućuje

95) EI-Bedi'u - Stvoritelj (Prapočetak svega)

96) El-Baki - Vječiti

97) EI-Varisu - Konačni nasljednik svega

98) Er-Rešidu - Upućivač na dobro

99) Es-Saburu - Strpljivi, Koji ne hiti sa obračunomP

odari mi dragi Bože da te zovnem i Tvojim Najvećim Imenom u dovi u kojoj Te molim da me učiniš od Tebi dragih robova kojima praštaš i daješ hajr i ovog i budućeg svijeta! Amin!

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija