50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Danas su posljednje grupe bosanskohercegovačkih hadžija obišle medinske znamenitosti. Prilikom današnje posjete Uhudu hadžijama se obratio i general Atif Dudaković.

http://hadziumra.ba/index.php/vijesti/vijesti-hadz-2017/284-zavrsna-posjeta-znamenitostima-medine

Halal-mal za hadž

U knjizi Sarajevski nekrologij rahmetli Alija Nametak na ironičan način je opisao neke Sarajlije i neke druge iz svog vremena. Na jednom mjestu priča o hadžijama: „Ko ide sa halal-malom na hadž?“
Nametak piše kako je krenula jedna grupa bosanskih hadžija na hadž. Među Sarajlijama bio i jedan Smajkić iz Podveleža. U dugom putovanju na lađi počeše razgovarati kako su zaradili hadžski mal. Među njima begova, aga, trgovaca... I ovaj Smajkić, čoban. Begovi zarađivali uzimajući od kmetova, age od dućana, trgovci od kupovine i prodaje. Upitaše Smajkića kako je on zaradio mal za hadž? On reče da je bio čoban, čuvao ovce, strigao ih i vunu prodavao, kupio sir i slao ga na pijacu, i maslo je kupio, poneko janje i od toga štedio. Jedan iskren hadžija mu reče: „Allahu a’lemu, tvoj je hadž kod Allaha kabul, a nas ostalih – da Bog da?!“

Odgađanje odlaska na hadž

Jedna grupa ahbaba sarajevskih trgovaca na jednom sijelu dogovoriše se da zajedno odu na hadž. Odrediše godinu svoga polaska. Kada dođe to vrijeme, jedan udavao kćer, drugi još otplaćivao kupljeni dućan, a treći bio slab. Ostali rekoše da neće bez njih, odgodiše putovanje i dogovoriše se da krenu slijedeće godine. Dogodine neko od tih ahbaba ponovo je bio spriječen nečim, pa zbog njega ponovo odgodiše za narednu godinu. Počeše umirati, jedan po jedan, a preostali živi nastaviše odgađati. I tako bi, svi pomriješe i ni jedan od njih ne ode na hadž.

Bošnjak obnavljao Kabu

U doba sultana Sulejmana u Mekki je živio jedna alim iz Bosne. Pored velike učenosti bio je vrstan zidar i majstor. U jednoj od tih godina pala je velika kiša na Mekku pa je Kaba više dana bila poplavljena, sa nivoom vode i do dva metra. Dva su se zida obrušila pa se tražio način njihovog obnavljanja. Taj naš učeni Bošnjak otišao je emiru Mekke i molio dozvolu da on obnovi te zidove svojim rukama i novcem. Emir mu je rekao da će o tome obavijestiti sultana i tražiti njegovu dozvolu. Dozvola je nakon nekog vremena stigla od sultana i taj naš sretnik je ovjekovječio svoj vakuf u samoj Kabi.

Gledajući u Kabu na nogama proučio hatmu

Hafiz rahmetli Mahmud ef. Traljić, pričao mi je da je u Sarajevu bilo više hafiza koji nisu ozvaničili svoj hifz. Spomenuo mi je imena nekih od njih. Među njima je bilo trgovaca, alima, običnih džematlija. Za jednog od njih mi je kazao kada je otišao na hadž da je, po ulasku u Harem u Mekki, odabrao pogodno mjesto gdje neće nikome smetati, stojeći na nogama i ne skidajući pogled sa Kabe proučio je hatmu bez prekidanja.

Cijeli tekst

„Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje - pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome“ (Ali ‘Imran, 97). Hadž je jedan od stubova vjerovanja, dakle obaveza (farz) svakog vjernika ko je kadar, u fizičkom i materijalnom smislu, obaviti isti. Žena nije oslobođena ove obaveze, već je, naprotiv, njegova vrijednost i značaj za ženu potvrđena i hadisom kojeg prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Džihad starog, slabog i žene su hadž i umra“(Sunen al-Nasa’i IV, 2001, hadis br. 3592, str. 8). Međutim, kao i u slučaju drugih ibadeta, obavljanje ove dužnosti ima svoje specifičnosti i izuzetke koje se odnose samo na žene. Takve specifičnosti se, između ostalog, vežu i za mjesečni ciklus, odnosno postporođajni period koji može zadesiti ženu u toku obavljanja obreda hadža. U ovom članku ćemo pokušati iznijeti određene dileme koje se mogu javiti kod žena kojima se mjesečni ciklus (isto se odnosi i na postporođajno krvarenje) javi u vrijeme izvršavanja ove obaveze. (Ovaj tekst se odnosi na žene koje zanijete hadž temetu’ kojeg nijete uglavnom sve hadžije iz Bosne i Hercegovine).

Upotreba farmakoloških preparata za odgađanje menstrualnog ciklusa


U posljednje vrijeme česta je praksa među muslimankama da prilikom obavljanja hadžskih obreda koriste lijekove za odgađanje menstrualnog ciklusa kako bi imale priliku da u potpunosti obave sve farzove i vadžibe hadždža i iskoriste vrijeme provedeno u Medini i Mekki za intenzivniji ibadet. Ulema generalno dozvoljava upotrebu pilula za prolongiranje ciklusa uz prethodnu konsultaciju sa doktorom te pod uvjetom da ne naštete zdravlju žene.

Ciklus u vrijeme uzimanja ihrama na mikatu


Oblačenje ihrama i preuzimanje ihramskih obaveza je prvi farz hadža, a preuzimanje istih sa mikata spada u vadžibe hadža. Menstrualni ciklus (hajz) ili postporođajni ciklus (nifas) nisu prepreka da se obuku ihrami i donose odluka za obavljanje hadža. Dakle, ukoliko se neka od žena odluči da ne koristi pilule za odgađanje ciklusa te je isti zadesi u vrijeme kada hadžije oblače ihrame i ona će učiniti isto, tj. donijet će odluku za obavljanje hadža i preuzeti ihramske obaveze bez obzira na ciklus. Prilikom preuzimanja ihramskih obaveza žene su dužne da odrežu nokte ruku i nogu, depiliraju se i okupaju, bez obzira da li prilikom toga imale mjesečni ciklus ili isti očekivale. U ovome nema razilaženja među ulemom i to shodno sahih-hadisu kojeg bilježi Muslim od Aiše, r.a., da je Esma b. Umejs rodila Muhameda b. Ebi Bekra dok je Poslanik išao prema Zul-Hulejfi da zanijeti Oprosni hadž pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., „naredio Ebu Bekru da joj kaže da se okupa i obuče ihrame“ (Ad-Dimiški, Muslimova zbirka hadisa-izbor 1, 2003, 618. hadis, str. 549). Nema potrebe da žena čeka da prestane ciklus i da se vraća na mikat kako bi obukla ihrame kako pojedine žene čine.

Nijet žene koja nije sigurna da će zbog ciklusa moći obaviti umru do hadža


Ukoliko ženi započne ciklus pri samom oblačenju ihrama ili neposredno prije i nije sigurna da će stići obaviti umru prije hadža preporučuje se da prilikom odlaska na mikat, gdje će zanijetiti umru, kaže i „Allahumme mehilli hajsu habesteni“ što znači „Allahu moj, neka mi bude dopušteno prekinuti obrede umre tamo gdje me ti zaustaviš“. U ovom slučaju će žena moći da se oslobodi ihrama za umru i obuče ihrame za hadž ukoliko je ciklus spriječi da učini umru prije hadža bez ikakve naknadne obaveze. Ovo je u skladu sa predajom koju bilježi Buharija da je Aiša kazala: „Poslanik, s.a.v.s, ušao je kod Dubaje b. Zubejr te joj rekao: ‘Vjerovatno si naumila poći na hadž?’ ‘Tako mi Allaha, ja se osjećam veoma slabo!’ – odgovori ona. ‘Kreni na hadž’ – reče joj on, ‘ali prilikom nijeta postavi uvjet i reci Allahu moj, neka mi bude dopušteno prekinuti obrede umre tamo gdje me ti zaustaviš.’“ (Sahihu-l-Buhari: Buharijeva zbirka hadisa III, hadis br. 5089, str. 1012).
Drugo, umjesto nijeta hadža temetu’a (odnosno umre na mikatu), žena koja nije sigurna da će do hadža imati priliku zbog ciklusa da obavi umru, može da zanijeti hadž ifrad te uči telbiju za hadž. Ona će biti u ihramu od oblačenja ihrama do prvog dana Kurban-bajrama.

Promjena nijeta hadž ifrada u hadž temetu’ nakon prestanka ciklusa


Ukoliko se desi da žena koja je na mikatu zanijetila da učini hadž ifrad, misleći da neće zbog ciklusa moći učiniti umranski tavaf, a potom joj ciklus prestane prije hadža može promijeniti nijet i učiniti umru. Prema hanefijskoj pravnoj školi, dozvoljeno je da osoba koja je zanijetila hadž ifrad na mikatu po dolasku u Mekku promijeni nijet za ifrad u temetu’ te obavi i umru kao a potom se oslobodi ihrama. Ovo je analogno dozvoli da osoba koja je u ihramima za umru donese nijet da obavi i hadž. Također, Buharija bilježi da je Džabir b. Abdullah kazao da je „činio hadž sa Vjerovjesnikom, s.a.v.s., kada je on gonio sa sobom kurbane (deve) a ashabi su učinili ihram samo za hadž pa im je Poslanik rekao ‘Oslobodite se svojih ihrama po obavljenom tavafu oko Ka’be i sa’ju između Safe i Merve i podšišajte se, a potom ostanite kao slobodni dok ne nastupi osmi dan zu-l-hidždžeta. Tada stupite opet u ihram za hadž, a ono što ste ranije uradili učinite ga hadž temetu’om.’ ‘Kako ćemo ga učiniti temetu’om a imenovali smo ga hadžom?’ – pitali su. ‘Učinite kako sam vam naredio!’ – rekao je on.“(Sahihu-l-Buhari: Buharijeva zbirka hadisa I, hadis br. 1568, str. 1079-1080). Iz ovoga se primjećuje da je Poslanik, a.s., naredio ashabima da nijet promijene iz hadža ifrada u hadž temetu’. (Al-Kuduri, Al-Tedžrid: Al-mevsu’atu al-fikhije al-mukarene VI, 2004, str. 1691/4).

Početak ciklus nakon oblačenja ihrama a prije umranskog tavafa


Žena koja je nanijetila umru za hadž temetu’ a kojoj je ciklus započeo nakon oblačenja ihrama a prije obavljanja umranskog tavafa i sa’ja ostat će u ihramima dok se ne očisti i učini umranski tavaf i sa’j i potkrati kosu.

Cijeli tekst

Kako bi se na vrijeme obezbijedio tačan broj kurbana, počela je akcija u kojoj građani mogu kupiti kurbane od povratnika

Rijasetova akcija organiziranog klanja kurbana kroz institucije Islamske zajednice, iz godine u godinu, postala je projekat koji uz izvršavanje ovog vjerskog obreda, pored ostalog, jača povratak i opstanak Bošnjaka na njihovim ognjištima. Stoga, ovaj projekat je, može se reći, od nacionalnog značaja za Bošnjake. Naime, ovom akcijom nastoji se kupiti raspoloživi broj kurbana od povratnika u manji entitet te meso ujedno i podijeliti na ovom području.
U 2016. godini Rijaset je prikupio 213.000 kg mesa. Od ovoga je 109.714 kg mesa podijeljeno na 76 pravnih subjekata, od narodnih kuhinja, domova do obdaništa, centara za liječenje od narkotika itd. Tako da su meso dobili Emmaus Doboj –Istok, obdaništa u Konjicu i Jablanici, studentski domovi u Sarajevu i Mostaru, Narodna kuhinja i Udruženje gluhih i nagluhih u Zenici, Udruženje građana cerebralne paralize u Goraždu, Centar za posebne potrebe u Rogatici, Udruženje Roma Kakanj i drugi.
I ove godine akcija objezbjeđenja, klanja i podjele kurbanskog mesa vršit će se na sličan način, tako što će se kurbani nabaviti od uzgajivača stoke iz povratničkih mjesta, a ostatak potrebnog mesa od Bošnjaka iz drugih krajeva BiH.
Na posljednjoj sjednici Rijaseta određena je i cijena kurbana za 2017. godinu u istom iznosu kao i za prošlu godinu, tj. 350 KM, dok će za dijasporu iznositi 180 eura, odnosno 210 USD. Instrukcija o uplati može se naći u ovom broju Preporoda.
Rukovodilac Odjela za ekonomske poslove Bilal Memišević apelirao je na sve vjernike da obrate pažnju kako skladište kožice kurbana, jer svake godine brojne kožice se bace uslijed nestručnog rukovanja prilikom klanja kurbana, kada se mnoge kožice isijeku do stanja neupotrebljivosti. “I kožice su dio kurbana, stoga molimo sve vjernike da obrate pažnju da ne oštete suviše kožice. Također, i u septembru najavljuju toplo vrijeme i važno je da se upotrijebi dosta soli prilikom skladištenja kožica, odnosno donošenja na mjesto sakupljanja kožica“, kazao je Memišević.
Određeni vjernici nastoje dati novac hadžijama da im uplate kurbane u Mekki, međutim treba biti svjestan da je meso potrebno, ako ne i potrebnije, bh. građanima te da se uplatom ovih kurbana ekonomski pomažu povratnici koji se bave stočarstvom često kao jedinim izvorom prihoda.

 

Ulazi u gradove jasno odražavaju povijest tog grada - ono što on ima sa akcentom na njegove znamenitosti. Obalni gradovi su uvijek ponosni na svoje plaže i morske plodove, a to isto vrijedi i za gradove bogate povijesti koji nastoje istaći svoju baštinu i vrijednosti.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija