50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Konkursi: Media centar IZ traži urednika portala i izvršnog direktora programa

Autor: Februar 08, 2019 0

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa 11. redovne sjednice, direktor raspisuje konkurs za radno mjesto

IZVRŠNI DIREKTOR PROGRAMA, jedan (1) izvršilac

 I

 Opis pozicije:

 • zajedno sa Direktorom odgovara za provođenje programske politike i praćenja uspješnosti;
 • koordinira i prati rad glavnih urednika u skladu sa općom programskom politikom i ocjenjuje njihov rad;
 • prati poštivanje profesionalnih i etičkih standarda medijskog izvještavanja;
 • predlaže direktoru kvartalni i godišnji program rada na nivou Media centra;
 • direktoru podnosi periodične izvještaje i godišnji izvještaj o realizaciji programa na nivou Media centra;
 • sarađuje sa marketing službom u realizaciji strategije programskog marketinga;
 • priprema i realizira složene programske projekte i akcije na nivou Media centra;
 • organizira poslove planiranja, usmjeravanja i analize programa na nivou Media centra;
 • koordinira i nadzire rad dopisničke mreže unutar IZ-e u BIH;
 • organizira i prati rad multimedijalne redakcije;
 • organizira i prati rad multimedijalnog deska; 
 • koordinira aktivnosti u okviru Medijskog kolegija;
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega;
 • ima neposrednu odgovornost Upravi;
 • odgovara za sve objavljene informacije u skladu sa zakonom;
 • vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

II

Izvršni direktor programa se bira na period od četiri (4) godine.

 

III

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva,
 6. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.
 1. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera,
 • najmanje 5(pet) godina radnog iskustva u novinarskim i uredničkim poslovima, od toga najmanje 3 (tri) godina iskustva na rukovodećim mjestima u medijima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj te način rada i upravljanja tijelima iz djelatnosti Društva.

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih, 
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima,
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika.

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e. 

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS – NE OTVARAJ"

 

X

 Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

 


Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa zaključkom Nadzornog odbora sa 11. redovne sjednice, Direktor raspisuje 

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

UREDNIK MINA-e (Informativne agencije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini) I WEB PORTALA, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 • Rukovodi, uređuje i odgovara za sve sadržaje i novinarske poslove koji se realiziraju u okviru MINA-e i WEB portala;
 • Organizira poslove planiranja, usmjeravanja i analize rada na nivou MINA-e i WEB portala;
 • Odobrava publikovanje informacija na WEB portalu koje pripremaju drugi saradnici;
 • Predlaže Izvršnom direktoru programa mjesečni, kvartalni i godišnji program rada za MINA-u i WEB PORTAL;
 • Izvršnom direktoru programa podnosi periodične izvještaje i godišnji izvještaj o realizaciji aktivnosti;
 • Organizira i vodi redovne sedmične sastanke redakcije za koju je odgovoran;
 • Učestvuje u radu redovnih sastanaka Medijskog kolegija;
 • Prema rasporedu obavlja funkciju dežurnog urednika Multimedijalnog deska;
 • Odgovara za sve objavljene informacije u skladu sa zakonom;
 • Prati rad novinara i ocjenjuje njihov rad;
 • Podnosi prijedloge Izvršnom direktoru programa o potrebnim ljudskim resursima, angažiranju novinara i saradnika, preraspodjeli dužnosti i sl.;
 • Sa Marketing službom realizira strategiju programskog marketinga;
 • Čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega;
 • Radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa;
 • Neposredno odgovara Izvršnom direktoru programa.

II

 

Urednik MINA-e i WEB PORTALA bira se na period od četiri (4) godine.

 

III

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati slijedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva,
 6. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.
 1. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu društvenog smjera,
 • najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • iskustvo u novinarskim i uredničkim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj te način rada i upravljanja tijelima iz djelatnosti Društva.

Prednos imaju kandidati sa iskustvom u uređivanju web portala.

 

IV

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih, 
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu,
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika.

VI

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e. 

Konkurs ostaje otvoren do 28. februara 2019. godine do 15:00 sati.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija