50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

K O N K U R S za izbor i imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 29. Statuta Media centra d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Odlukom broj: 01-NO-29/18 od 05. februara 2018. godine i saglasnosti Skupštine Društva broj: 05-03-2-816-5/18 od 15. februara 2018. godine, Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27.02.2018. godine, r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za izbor i imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo

I

 Opis pozicije:

 • Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
 • Predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima,
 • Odgovoran je za zakonitost rada Društva,
 • Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloge odluka i akata koje donosi Nadzorni odbor i Skupština Društva,
 • Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa,
 • Predlaže akte o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i oradnim odnosima Nadzornom odboru i Skupštini,
 • Provodi poslovnu i programsku politiku koju donosi Nadzorni odbor i Programski savjet Društva,
 • Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, u skladu sa propisima,
 • Čuva ugled i imidž Društva na poslu i van njega,
 • Odgovoran je za cjelokupno poslovanje i razvoj Društva Nadzornom odboru, Programskom savjetu i Osnivaču, kojima podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

II

Izbor i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo na osnovu provedenog konkursa uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva.

 

III

Imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

 

IV

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti uprave-direktora,
 7. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.
 8. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • da ima najmanje 6 /šest/ godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava.

 

V

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima,
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e.

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo (Nadzorni odbor), Ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mesud Smajić.

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija