50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Na osnovu člana 32. Statuta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini - Media centra, društva za radio, televizijsku i izdavačku djelatnost, d.o.o. Sarajevo, Direktor raspisuje

KONKURS ZA RADNO MJESTO:

NOVINAR, jedan (1) izvršilac

 

I

 Opis pozicije:

 • predlaže teme, uređuje emisije i druge programske sadržaje svih stepena složenosti i po potrebi se uključuje u program sa mjesta događaja,
 • interpretira novinarske i umjetničke tekstove,
 • obavlja poslove voditelja u snimljenim i emisijama koje se emituju uživo,
 • istražuje i vrši odabir sagovornika i mjesta snimanja,
 • učestvuje u montiranju programskih sadržaja,
 • po potrebi priprema i uređuje specijalne emisije,
 • priprema najave, rubrike, vijesti, članke za objavljivanje na medijskim platformama Media centra, po nalogu nadređenog interpretira novinarske i umjetničke tekstove,
 • po potrebi sudjeluje u snimanju džinglova/oglasa i obavještenja/marketinških blokova za potrebe Media centra,
 • učestvuje u realizaciji projekata video i tv produkcije po nalogu nadređenog,
 • čuva ugled i imidž Media centra na poslu i van njega,
 • radi i druge poslove koji budu zatraženi od nadređene osobe, u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima nadležnih organa.

II

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 2. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan zaposlenja,
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 5. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje poslova u nadležnosti Društva.
 1. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • 5 (pet) godina radnog iskustva,
 • poznavanje rada u MS Office programima,
 • da je posvećen poslu i timskom radu,
 • da posjeduje organizacijske sposobnosti,
 • kandidat treba biti kreativan, komunikativan, ažuran i odgovoran u obavljanju poslova,
 • sposobnost rada na svim medijskim platformama Media centra IZ-e.

Prednost imaju kandidati sa iskustvom u obavljanju poslova za radno mjesto koje je predmet ovog konkursa.

 

III

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju i audio-vizuelni test.

IV

Sa odabranim kandidatom zaključit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju na period od jedne (1) godine.

 

V

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. diploma fakulteta/srednje škole,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu.

VI

Konkurs će se objaviti na internet portalima Media centra d.o.o. Sarajevo.

Konkurs ostaje otvoren do 14. novembra 2019. godine do 15:00 sati.

 

VII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

VIII

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo, ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

IX

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo ne vraća dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

                                                                                               Amir Sakić,

                                                                                               direktor

Na osnovu člana 29. Statuta Media centra d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Odlukom broj: 01-NO-29/18 od 05. februara 2018. godine i saglasnosti Skupštine Društva broj: 05-03-2-816-5/18 od 15. februara 2018. godine, Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27.02.2018. godine, r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za izbor i imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo

I

 Opis pozicije:

 • Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
 • Predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima,
 • Odgovoran je za zakonitost rada Društva,
 • Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloge odluka i akata koje donosi Nadzorni odbor i Skupština Društva,
 • Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa,
 • Predlaže akte o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i oradnim odnosima Nadzornom odboru i Skupštini,
 • Provodi poslovnu i programsku politiku koju donosi Nadzorni odbor i Programski savjet Društva,
 • Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, u skladu sa propisima,
 • Čuva ugled i imidž Društva na poslu i van njega,
 • Odgovoran je za cjelokupno poslovanje i razvoj Društva Nadzornom odboru, Programskom savjetu i Osnivaču, kojima podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

II

Izbor i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo na osnovu provedenog konkursa uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva.

 

III

Imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

 

IV

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti uprave-direktora,
 7. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.
 8. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • da ima najmanje 6 /šest/ godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava.

 

V

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima,
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e.

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo (Nadzorni odbor), Ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mesud Smajić.

Konkurs za Ilmihal

Februar 22, 2018

Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na 41. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 08. džumade-l-ula 1439. h.g., odnosno  25. januara 2018. god., na prijedlog Uprave za vjerske poslove donio je odluku o raspisivanju konkursa za izradu Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo za potrebe mektepske pouke, kako slijedi

KONKURS ZA

 

ILMIHAL 1 ZA PRVI NIVO,

ILMIHAL 2 ZA DRUGI NIVO I

ILMIHAL 3 ZA TREĆI NIVO MEKTEPSKE POUKE

 

 

 1. Svrha konkursa

 

1.1. Konkurs se raspisuje u svrhu izrade Ilmihala za potrebe odgojno obrazovnog procesa mektepske pouke, a na temelju Nastavnog plana i programa mektepske pouke odobrenog na 38. redovnoj sjednici Rijaseta, održanoj u Sarajevu dana 12. muharrema 1439. h.g.,/ 02. oktobra 2017. godine i usvojenog na 13. redovnoj sjednici Vijeća muftija, održanoj u Sarajevu dana 27. muharrema 1439. h.g.,/17. oktobra 2017. godine.  

Ilmihali trebaju sadržavati islamsku, odgojnu i obrazovnu komponentu, pedagošku i metodičko didaktičku utemeljenost, te pisani na bosanskom jeziku uz transkripciju kur'anskih sura i dova na latinično ili ćirilično pismo.

 

 1. Uvjeti konkursa

 

 • Predmet konkursa je pisanje Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke koji moraju odražavati svrhu propisanu prethodnim članom, te ispunjavati opće i posebne uvjete propisane ovim konkursom.
 • Naručilac je Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, Ul. Zelenih beretki 17, 71000 Sarajevo, odnosno Uprava za vjerske poslove Rijaseta.
 • Kontakt: Uprava za vjerske poslove Rijaseta Islamske zajednice, Ul. Zelenih beretki 17., tel. 033/533-000, e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
 • Predajom Ilmihala koji su predmet konkursa, učesnik na konkursu, garantira naručitelju da je isključivi nosilac autorskih prava na odabranom Ilmihalu, te da u potpunosti snosi odgovornost ako se pojavi treća osoba koja tvrdi da je ona nositelj autorskih prava izabranog Ilmihala.
 • Autor odabranog konkursnog Ilmihala se obavezuje da prenosi na naručitelja sva materijalna autorska prava, bez bilo kakvih ograničenja i dodatne naknade, o čemu će se sačiniti poseban ugovor prije isplate predviđene naknade.
 • Autor odabranog Ilmihala je dužan, na zahtjev naručitelja, uraditi doradu, promjenu ili drugu dopunu odabranog rada u omjeru 20 % u skladu s primjedbama naručitelja, a u primjerenom roku koji mu je ostavio naručitelj, bez dodatne naknade.

 

 1. Sadržaj predmeta konkursa

 

 • Ilmihali se trebaju referirati na sadržaj predviđen Nastavnim planom i programom mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke.
 • Nastavni plan i program mektepske pouke, odnosno Sadržaj Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke će biti dostupan na stranici Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini islamskazajednica.ba, Rijaset, obrazovanje, mekteb, folder dokumenti.

 

 • Konkursni ilmihal treba da sadrži islamske, humane, općeljudske i univerzalne poruke te da odražava:

 

- Kur'ansko sunnetsku utemeljenost;

- Prihvatljiv stil pisanja za populaciju kojoj je namjenjen

- Iskustvo i metodičnost dosadašnjih ilmihala,

- Inovativnost i savremena didaktička postignuća,

- Aplikabilnost teksta i sadržaja za multimedijalnu primjenu

- Definisan prostor za ilustracije sa kratkim opisom za istu

 

 1. Objava konkursa i prijava na konkurs

 

 • Konkurs se objavljuje u IIN „Preporod“ i na web-portalu Rijaseta Islamske zajednice u BiH.
 • Prijava na konkurs se dostavlja pod šifrom - anonimno.

Rad se dostavlja u printanoj formi i na CD-u preporučenom poštom u periodu od 15. do 31. maja 2018. godine, pod šifrom, na adresu: Rijaset Islamske zajednice u BiH, Uprava za vjerske poslove, ul. Zelenih beretki, 17., 71000 Sarajevo, sa naznakom “Prijava na Konkurs za Ilmihal“.

 • Radovi dostavljeni nakon roka za dostavu i radovi koji ne ispunjavaju uvjete konkursa neće se uzeti u razmatranje.

 

 1. Predaja konkursnog materijala

 

 • U cilju zaštite anonimnosti materijal je neophodno označiti šifrom, i to svaki list pojedinačno, u donjem desnom uglu. Šifra treba sadržavati maksimum sedam karaktera (sastavljena od slovnih i brojčanih karaktera). Šifru je neophodno staviti i na CD te na omot konkursnog materijala. U slučaju povrede anonimnosti, rad neće biti uzet u razmatranje. Pristigli radovi ne smiju biti otvarani prije finalnog zasjedanja Konkursne komisije.
 • Podaci o autoru ili autorskom timu: U zatvorenoj bijeloj koverti s natpisom Autor šifre, priložiti: ime i prezime autora, adresu, kontakt telefon, e-mail.

 

 • Originalnost rješenja: u zatvorenoj bijeloj koverti sa natpisom Izjava autora, priložiti potpisanu izjavu da je projekat originalno autorsko djelo. Autorstvo se dokazuje i predočavanjem kopije rada.

 

 1. Ocjena i odabir

 

 • Prispjele konkursne ilmihale pregledaće petočlana stručna komisija imenovana od Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Stručna komisija će, nakon pregleda prispjelih radova, svoju odluku o najboljem konkursnom ilmihalu donijeti tajnim glasanjem. Najboljim konkursnim ilmihalom biće proglašen onaj koji dobije prostu većinu glasova članova stručne komisije.
 • Stručna komisija zadržava pravo da ukoliko nijedan od prispjelih konkursnih radova ne zadovoljava sve kriterije postavljene ovim konkursom, zatraži od autora najbolje ocjenjenog ilmihala da isti doradi prema zahtjevima stručne komisije.
 • Stručni žiri će ocijeniti prispjele radove, te Rijasetu predložiti proglašenje izabranog Ilmihala 1 za prvi nivo, Ilmihala 2 za drugi nivo i Ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke do kraja jula 2018. godine.
 • Rijaset Islamske zajednice donosi odluku o prijedlogu stručne komisije za izbor najboljeg ilmihala i upućuje Vijeću muftija na odobrenje.
 • Učesnici na konkursu će biti obaviješteni o rezultatima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Naručioca.

 

 1. Nagrada

 

 • Naručilac se obavezuje dodijeliti naknadu autoru najboljeg konkursnog Ilmihala 1 za prvi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM, Ilmihala 2 za drugi nivo u neto iznosu od 5.000,00 KM i ilmihala 3 za treći nivo mektepske pouke u neto iznosu od 5.000,00 KM na osnovu konačne odluke Naručioca o izboru najboljih Ilmihala.
 • Isplaćena nagrada će se smatrati naknadom za ustupanje i korištenje autorskog djela i autorskih prava.

Na temelju odredbe člana 17 Pravilnika o organizaciji i radu Rijaseta, a u skladu s Odlukom o raspisivanju konkursa broj: 05-03-2-4143/17 od 17. augusta 2017. godine, Rijaset objavljuje:

K O N K U R S

za izbor i imenovanje

Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod na mandat od četiri godine

Opći uvjeti:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 • da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup nespojiv sa dužnošću u organu za koji se kandidira,
 • da nije lice kojem je pravosnažnom presudom suda zabranjeno obavljanje djelatnosti kojima se bavi organ za koji se kandidira.

Posebni uvjeti:

 • da ima najmanje VSS - VII stepen stručne spreme - 240 ECTS bodova (završen fakultet žurnalistike, islamskih nauka ili drugih društvenih nauka),
 • da ima najmanje tri godine iskustva na uredničkim poslovima ili najmanje tri godine iskustva upravljanja složenim poslovima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • da je član Islamske zajednice.

Potrebna dokumentacija:

 • Prijava na konkurs uz kraću biografiju/CV
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • Diploma o stečenoj stručnoj spremi,
 • Potvrda o radnom iskustvu,
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika,
 • Potvrda o članstvu u Islamskoj zajednici.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije dokumenata.

Kandidat koji bude imenovan dužan je dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove (ne starije od tri mjeseca)
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od šest mjeseci)

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internetskim stranicama Islamske zajednice, IIN Preporod i RTVIZ BIR.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa kandidatima koji ispune opće i posebne uvjete bit će obavljen intervju.

Prijave dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu: Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ul. Zelenih beretki br. 17 s naznakom - „Prijava na konkurs za prijem Glavnog i odgovornog urednika IIN Preporod - NE OTVARAJ“.

Kulturno udruženje „Musa Ćazim Ćatić“ sa sjedištem u Münchenu i Odžaku raspisuje književni konkurs za najbolju neobjavljenu kratku priču za djecu i omladinu sa tematikom Bajrama i bajramskih običaja i dodjeljivanje književne nagrade „Musa Ćazim Ćatić“ kategorije „Bajramske priče“ s ciljem da se bajramski običaji i ljepote tog velikog praznika kroz pero sačuvaju za nove naraštaje.

Stranica 1 od 2
© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija