50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg
Redakcija

Redakcija

U novom printanom izdanju Preporoda  od 1. aprila 2018. čitajte: 

Odbor za podršku narodu Rohinja kojeg je formirao reisu-l-ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović pokrenuo je akciju prikupljanja novčane pomoći za kupovinu životnih namirnica koje bi se distribuirale u izbjegličkim kampovima u Bangladešu u kojima žive prognane Rohinje.

Rohignja pomoc1

U toj akciji je prikupljeno pola miliona maraka te su na taj način građani BiH obezbijedili višestruku pomoć izbjeglicama koje se trenutno nalaze u Bangladešu, bježeći od mijanmarskih vlasti. 
Rohignja pomoc2
Rohignja pomoc3

Jedna od posljednjih akcija realiziranih ovim sredstvima jesu i paketi s osnovnim životnim namirnicama.
Rohignja pomoc5
Rohignja pomoc6
Inače, sredstva se direktno troše na konkretnu pomoć, s obzirom da je svu logistiku obezbijedila Turska putem agencije TIKA, čije osoblje je na raspolaganju izbjeglicama 24h.
Rohignja pomoc7
Rohignja pomoc8
00Slicica zelim Print

Na osnovu člana 29. Statuta Media centra d.o.o. Sarajevo, a u skladu sa Odlukom broj: 01-NO-29/18 od 05. februara 2018. godine i saglasnosti Skupštine Društva broj: 05-03-2-816-5/18 od 15. februara 2018. godine, Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo, na 4. redovnoj sjednici, održanoj u Sarajevu dana 27.02.2018. godine, r a s p i s u j e:

 

K O N K U R S

 za izbor i imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo

I

 Opis pozicije:

 • Organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,
 • Predstavlja i zastupa Društvo pred trećim licima,
 • Odgovoran je za zakonitost rada Društva,
 • Utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloge odluka i akata koje donosi Nadzorni odbor i Skupština Društva,
 • Utvrđuje prijedloge periodičnih obračuna i završnih računa,
 • Predlaže akte o unutrašnjoj organizaciji, sistematizaciji i oradnim odnosima Nadzornom odboru i Skupštini,
 • Provodi poslovnu i programsku politiku koju donosi Nadzorni odbor i Programski savjet Društva,
 • Odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, kao i o drugim pravima iz radnog odnosa i po osnovu rada, u skladu sa propisima,
 • Čuva ugled i imidž Društva na poslu i van njega,
 • Odgovoran je za cjelokupno poslovanje i razvoj Društva Nadzornom odboru, Programskom savjetu i Osnivaču, kojima podnosi polugodišnje i godišnje izvještaje,
 • Vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, općim aktima Društva i nalozima Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

II

Izbor i imenovanje direktora izvršit će Nadzorni odbor Media centra d.o.o. Sarajevo na osnovu provedenog konkursa uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva.

 

III

Imenovanje direktora Media centra d.o.o. Sarajevo uz prethodnu saglasnost Rijaseta-Skupštine Društva se vrši na razdoblje od četiri 4 /četiri/ godine.

 

IV

            Uvjeti

            Kandidat je dužan ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći uvjeti:
 2. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
 3. da je osoba starija od 18 godina i mlađa od 65 godina na dan imenovanja,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se prijavio,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo i za prekršaj iz oblasti poslovne djelatnosti koja je nespojiva sa dužnosti u upravi društva, 5 (pet) godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upražnjene pozicije,
 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje u nadležnosti dužnosti uprave-direktora,
 7. da nije na bilo koji način povezan sa direktnim ili indirektnim konkurentom Društva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes.
 8. Posebni uvjeti:
 • da posjeduje visoku stručnu spremu,
 • da ima najmanje 6 /šest/ godina radnog iskustva na rukovodećim radnim mjestima,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • organizacijske sposobnosti i stručna znanja iz djelatnosti Društva i upućenost u sadržaj i način rada tijela upravljanja privrednih društava.

 

V

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju.

 

VI

Prijave kandidata treba da sadrže (original ili ovjerena kopija):

 1. kraća biografija, sa adresom, e-mail adresom i brojem telefona,
 2. fakultetska diploma,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. izvod iz matične knjige rođenih,
 5. dokaz za tačke 4,5,6 Općih uvjeta – potpisana izjava ovjerena od strane općinskog organa,
 6. dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim radnim mjestima,
 7. dokaz o poznavanju stranog jezika.

 

VII

Konkurs će se objaviti u sredstvima informisanja Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, IIN Preporod i web portalima IZ-e.

Konkurs ostaje otvoren 15. dana od dana objavljivanja u IIN Preporod.

 

VIII

Izabrani kandidat, prije zaključivanja ugovora o radu, dužan je pribaviti dokaz (uvjerenje) o općoj zdravstvenoj sposobnosti potrebnoj za obavljanje poslova radnog mjesta i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdato od nadležnog suda.

IX

Prijave sa traženim dokumentima dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Media centar d.o.o. Sarajevo (Nadzorni odbor), Ul. Gazi Husrev-begova 56a, 71 000 Sarajevo, sa naznakom

 

"PRIJAVA NA KONKURS  – NE OTVARAJ"

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Društvo nije obavezno vraćati dokumentaciju dostavljenu uz prijavu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mesud Smajić.

Musin zamak

Februar 25, 2018

Na oko 40 kilometara južno od Bejruta (Libanon), smješten je zamak koji svojim izgledom podjeća na srednjovjekovnu građevinu. Zamak je nastao u novije doba a izgradio ga je Musa Abdul Karim. Još kao dijete Musa je bio zainteresovan za historiju i srednjovjekovnu arhitekturu. Njegov dječački san bio je da izgradi svoj zamak. Uz pomoć svoje porodice i prijatelja, sa 20 godina kupio je komad zemljišta i započeo izgradnju. Musa je svoj zamak gradio punih 60 godina te je zvanično završen 2011. godine. Prostorije je obogatio replikama srednjovjekovnih predmeta i lutkama koje obavljaju različite poslove. Musa je preminuo početkom ove godine, a njegov zamak je postao svojevrsna atrakcija za posjetioce.

Potrebni sastojci: 1 kg brašna, 4 manjih jaja, jedna mala tuba paradajz pirea, so.

Priprema: umutite jaja i paradajz pire, posolite po želji i dodajte prosijano brašno. Tijesto dobro umijesite da bude tvrđe i ostavite ga da prenoći. Slijedeći dan tijesto otkidajte komad po komad i ribajte na rende ili đevđir. Ukoliko se tijesto lijepi, dodajte brašna da se dobijene grudvice fino odvoje jedna od druge. Dobijene mrvice razastrite na čist čaršaf neka se suše tri do četiri dana. Osušenu tarhanu prosijte od viška brašna i sipajte u tegle ili papirne kese.

Čorbu možete praviti na mesnom, pilećem ili drugom temeljcu, sa mlijekom ili uz dodatak povrća.

*Ukoliko za pripremu tijesta koristite frišak paradajz, prethodno ga očistite od kožice i sjemenki.

Visoki komesarijat UN za izbjeglice (UNHCR) saopćio je da je zbog obnovljenog nasilja u Jemenu od 1. decembra 85.000 ljudi napustilo svoje domove.

Većina, ili više od 70 posto raseljenih, pobjeglo je zbog nasilja na zapadu Jemena, naveo je UNHCR koji je izrazio zabrinutost zbog raseljenih koji se nalaze nedaleko o mjesta sukoba.

“Mnogi raseljeni u provincijama Hudeida i Taiz se nalaze kod prijatelja ili rodbine zbog kopnenih i vazdušnih napada, i snajperske vatre oko njih”, rekla je portparolka UNHCR-a Sesil Puji na konferenciji za novinare u Ženevi.

Od marta 2015. u Jemena poginulo je skoro 9.000 ljudi, nekoliko desetina hiljada je ranjeno, a više od 2,5 miliona je u izbjeglištvu. Jemen je pogođen i teškom humanitarnom krizom koje UN smatraju jednom od najgorih na svijetu.

UN su u januaru zatražile 2,45 milijardi eura za hitnu pomoć najugroženijima u toj zemlji, koja važi za jednu od najsiromašnijih na Bliskom istoku.

Južna Koreja svjedoči velikom porastu broja turista muslimana posljednjih nekoliko godina. Prema Korejskoj turističkoj organizaciji (KTO), porast od 33 posto koliki je zabilježen 2016. u stalnom je porastu.

U cilju što većeg korištenja ove privredne grane Južna Koreja je povećala broj ugostiteljskih objekata, pansiona i hotela sa halal certifikatima, kao i broj mesdžida. Turistička zajednica Seul promovira niz videozapisa koji promoviraju ovu halal ponudu u glavnom gradu.

KTO je prošle godine potvrdila da jedan od njenih ciljeva predstavlja „pružanje usluga kojima se treba povećati zadovoljstvo i potaknuti ponovljene posjete turista iz muslimanskih zemalja“, izvještava Al-Quds.

00Slicica zelim Print

U sali Gazi Husrev-begove biblioteke, 8. februara, promovirana je knjiga “Kroz prizmu historije” profesora Fikreta Karčića, u izdanju Centra za napredne studije iz Sarajeva. Publikacija donosi eseje, prikaze i komentare koje je autor objavljivao u Oslobođenju zadnjih pet godina. Objavljeni eseji se odnose na teme iz historiografije, te autorovog vrlo širokog profesionalnog i ličnog interesa.

“Kada sam se pripremao za ovu promociju, imao sam želju da izdvojim nekoliko tekstova i naglasim kako su oni bitniji od ovih ostalih koji su se našli u knjizi. Ali, vrlo brzo sam shvatio da ću imati problem - naime, nijedan nisam imao srca ostaviti po strani i kazati da je lošiji od drugih. U slučaju svih tih tekstova imali smo sretnu okolnost da je autor imao sposobnost stapanja u jedan horizont svog hrabrog, historijskog i angažiranog odnosa prema raznim pitanjima“, kazao je profesor Hilmo Neimarlija.

Promotorica knjige bila je i urednica Oslobođenja Vildana Selimbegović koja je istakla: “Izuzetno sam sretna što poznajem profesora Karčića, koji je uvijek bio na raspolaganju kada sam zapela na nekom teškom tekstu. Tako je započela naša saradnja, a dobrovoljno je pristao da obrazuje čitaoce Oslobođenja. Zašto kažem obrazuje - zato što u ovom modernom vremenu ljudi više nemaju vremena da čitaju knjigu, da ne govorim o tih devet sekundi.“ Selimbegović je je ilustrovala pisanje Karčića činjenicom da su se čitaoci javljali nezadovoljni svaki put kada bi tekst profesora Karčića izostao iz Pogleda.

00Slicica zelim Print

Gradovi u pokretu – postosmansko naslijeđe, Ankara, Beograd, Istanbul i Sarajevo očima fotoreportera 20-ih i 30-ih godina

 U Bošnjačkom institutu u Sarajevu, 8. februara 2018. godine, otvorena je izložba Gradovi u pokretu – postosmansko naslijeđe autorice prof. dr. Nataše Mišković, profesorice na Bliskoistočnim studijama Univerziteta u Bazelu. Kroz fotograđu preuzetu iz jugoslavenskih i turskih dnevnih listova autorica prati razvoj novih država nastalih na ostacima Osmanskog carstva. Izložba predstavlja pažljivo odabrane dvije stotine digitalno obrađenih fotografija koje bilježe promjene četiri grada: Beograda, Sarajeva, Istanbula i Ankare tokom 20-ih i 30-ih godina prošlog vijeka. Kroz objektive fotoreportera dnevnih listova Politike i Vremena iz Beograda te Džumhurijeta i Akšama iz Istanbula izložba istražuje kako su obnovljeni centralni dijelovi tih gradova da bi predstavili vrijednosti novih vlada, kako je kreiran moderni građanin uz pomoć masovnih sportskih manifestacija, novih trendova u odijevanju i ponašanju, a s druge strane, kako se svakodnevica u čaršiji nastavila kao da se nikada ništa nije desilo.

Cilj izložbe je da u Zapadnoj Evropi prenese jugoslavenska i turska historijska iskustva osporavajući rasprostranjene predrasude prema velikim imigrantskim grupama u tim zemljama, dok u regionu teži da doprinese međusobnom razumijevanju i pozove na javnu raspravu o osmanskom naslijeđu odajući priznanje zajedničkim historijskim putanjama, koje su postojale pored svih očiglednih razlika, a koje su izgubljene pri stvaranju nacionalnih država.

U pripremi izložbe, osim saradnika Univerziteta u Bazelu, učestvovali su stručnjaci Muzeja Jugoslavije i dr. Mehmed A. Akšamija, profesor fotografije na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, dok su autori postavke Irena i Igor Stepančić iz Beograda.

Sarajevska publika izložbu će moći vidjeti do kraja aprila 2018. godine, nakon čega se seli u Istanbul.

00Slicica zelim Print

Redžo-ef. Mehanović je rođen 1981. godine u Zelinji Donjoj kod Gradačca. Završio je Behram-begovu medresu u Tuzli i apsolvent je na FIN-u Sarajevu. Godinu dana radio kao vjeroučitelj u OŠ “Hasan Kikić“ u Gradačcu da bi nakon odsluženja vojnog roka, 01.6.2003. godine stupio na dužnost imama, hatiba i muallima u džematu Tarevci, Medžlis Modriča.

 Koliko stanovnika živi u Tarevcima?

Džemat Tarevci obuhvata prostor istoimene Mjesne zajednice Tarevci i to je jedino prigradsko naselje u Modriči u kojem, osim u gradu Modriča, žive muslimani. Do rata u Tarevcima je živjelo oko 600 bošnjačkih porodica s oko 3.000 stanovnika čiji je vjerski život bio organizovan u dva džemata s kompletnom infrastrukturom potrebnom za odvijanje vjerskog života: 2 džamije, dva imama, 2 imamska stana i 7 mezarja. U toku rata je kompletna infrastruktura Islamske zajednice uništena, stanovništvo protjerano, a 39 naših džematlija stradalo: 26 šehida i 13 civilnih žrtava rata.

Koje aktivnosti, pored redovnih, imate u džematu?

U našem džematu je 2010. s radom počela Škola Kur′ana s kojom smo svim zainteresovanim džematlijama omogućili da nauče arapsko pismo, a zatim i da savladaju osnove učenja Kur′ana. Ovu edukaciju, koja intenzivno traje po 9 mjeseci svake godine, do sada je uspješno prošlo naših 55 džematlija. Oni aktivno učestvuju u svim našim programima koje organizujemo raznim povodima, a naročito u mjesecu ramazanu kada dio njih uči mukabelu. Manifestacijom Bijeli nišan, koja se održava početkom mjeseca maja a posvećena je uspomeni na naše šehide, nastojimo kod naših džematlija probuditi osjećaj patriotizma prema domovini i zahvalnosti našim šehidima čija nas žrtva obavezuje na trajno sjećanje i služi kao trajna opomena na ne tako davna dešavanja u domovini. Već tradicionalno, 20. jula obilježavamo Dan tarevačkih džamija. Taj datum je za nas izuzetno važan iz razloga što je na taj dan 2003. svečano otvorena naša Gornja džamija koja je bila prva obnovljena džamija u Posavini. Taj isti dan smo imali i svečano polaganje kamena u temelje i naše Donje džamije, a koja je svečano otvorenje imala na isti dan 2008. godine. Za samo 6 godina, velikim trudom i zalaganjem naših džematlija i vakifa uspjeli smo obnoviti obje naše džamije i jedan imamski stan a drugi je u izgradnji. Kroz Školu Kur′ana, manifestacijama Bijeli nišan i Dan tarevačkih džamija mi kod naših džematlija nastojimo kvalitet njihovog vjerskog života podići na viši nivo ali i izgraditi osjećaj patriotizma koji, evidentno je, kako vrijeme prolazi sve više slabi.

Na koji način radite s mladima i nakon mekteba?

Posvećujemo im dobar dio vremena i nudimo im razne sadržaje. Da bi efekat našeg rada bio što bolji i polučio što bolje rezultate, imami i koordinatori za rad sa mladima sa područja našeg Medžlisa, ali i iz Odžaka i Bosanskog Šamca koji su nam relativno blizu, kroz Mrežu mladih organizovali su Halku hadisa za mlade koju je vodio Adnan-ef. Kavazović. U toku njenog dvomjesečnog trajanja obišli smo sve naše džemate, a halki je prisustvovalo preko 130 mladih sa sva tri naša medžlisa. Za uspjeh ove aktivnosti zaslužni su svi naši imami koji su dali veliki doprinos u njenoj realizaciji. Omladina je uključena i u rad Škole Kur′ana. Za njih organizujemo razne turnire, tribine, iftare i izlete. Svake godine učestvuju u Maršu mira “Srebrenica“. Najaktivniji su nagrađeni sedmodnevnim učešćem u kampu Ljetna škola u Sarajevu, a tu aktivnost smo realizirali u saradnji sa fondacijom Izvor nade iz Sarajeva, kojim se i ovim putem zahvaljujemo. U planu su i nove aktivnosti poput Regionalnog kviza za mlade sa područja Podrinja i Posavine ali i nova druženja kroz halke hadisa i tefsira.

00Slicica zelim Print

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija