digitalbanner-naslovna7.jpg
mobitel-banner-naslovna.jpg

Džuz I i II: O suri koju treba svaki dom

Sura koja obuhvata prva dva džuza i dio trećeg najduža je sura u Kur'anu sa 286 ajeta. Također, u njoj se nalazi i najduži ajet u Kur'anu te najveličanstveniji ajet koji muslimani svakodnevno uče nakon namaza - ajetul-kursijja. Za pravilno učenje sure potrebno je oko dva sata. Ime je dobila po slučaju poslanika Musaa, a.s., koji je prema uputi Allaha, dž.š., naredio svom narodu kojem je poslan da prinesu žrtvu, zakolju kravu

 

Sura je objavljena je u Medini, odnosno nakon seobe Poslanika, a.s., i muslimanske zajednice iz Mekke u Medinu. Brojni hadisi govore o ovoj suri i njenoj vrijednosti. 

Od Ebu Umame el-Bahilija prenosi se da je rekao: ''Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže: 'Učite Kur'an, jer će on na Sudnjem danu doći kao zagovornik onima koji ga budu učili. Učite Zahravejn (El-Bekare i Ali Imran), jer će one na Sudnjem danu doći kao dva oblaka ili kao dvije ptice koje štite svoga učača. Učite suru El-Bekare, jer je njeno učenje bereket (blagoslov), a njeno zapostavljanje gubitak. Protiv nje sihirbazi ništa ne mogu.'“ (Muslim, 6/89)

Prenosi se također od Ubejja ibn Ka'ba, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ebul-Munzire (oče Munzirov), znaš koji je ajet iz Allahove Knjige najveći (najveličanstveniji)?“ ''Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju“, rekao sam, a Poslanik ponovi: ''Ebul-Munzire, znaš li ti koji je ajet iz Allahove Knjige najveličanstveniji?“ Ja rekoh: ''Allahu la ilahe illa huvel-hajjul-kajjum...(Ajetul-kursijja).“ On me potapša po prsima i reče: ''Neka ti je na čast tvoje znanje, Ebul-Munzire.''

U islamskoj tradicji Bošnjaka zadnja dva ajeta sure el-Beqare redovno se navečer uče, naročito uoči ponedjeljka i petka, prije dove i nakon ukopa umrlog. U bh medresama prvi obavezni dio koji učenici moraju naučiti jesu zadnji ajeti sure Beqare. 

Ebu-Isa et-Tirmizi navodi predanje od Numana ibn Bešira, koji navodi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Allah je napisao Knjigu dvije hiljade godina prije nego je stvorio nebesa i Zemlju i iz nje je objavio dva ajeta kojima je završio suru Bekare. Nema kuće u kojoj se prouči u toku tri noći da u njoj ostane šejtan!

U Muslimovoj zbirci hadisa bilježi se hadis od Ibn Abasa, r.a. koji je rekao: “Jednom dok je sjedio Džibril kod Poslanika, sallallahu alejhi ve selem, čuo je zvuk iznad sebe (kao škripa kod otvaranja vrata), pa je podigao glavu i rekao: Ovo su nebeska vrata, danas su se otvorila a do sada nikad prije nisu bila otvarana, pa je sišao melek i reče: Ovo je melek, sišao je na Zemlju, nikada do sada nije silazio pa se poselamio i rekao: Raduj se zbog dva svjetla, koja si dobio, nijedan poslanik ih do sada nije dobio, početak Kur'ana, znači Fatiha i zadnji ajeti sure El-Bekare, nećeš proučiti ni harf od toga a da ti se ne dadne.“

Različite teme se nalaze u ovoj suri. U drugom džuzu govori se i o mjesecu ramazanu, odnosno njegovoj vrijednosti i propisima vezanim za njega. 

U početku islama post je bio po tri dana u sva­kom mjesecu, da bi se to potom derogiralo i zamije­nilo postom mjeseca ramazana. Od Muaza, Ibn-Mes'uda i nekih drugih navodi se: “Ovaj post bio je šerijatski određen još od vremena Nuha, a.s., sve dok to Allah nije dokinuo i zamijenio ga postom mjeseca ramazana. Bilo im je propisano: kada neko klanja večernji namaz i ode na spavanje, zabranjeni su mu hrana, piće i žene do istog vremena. Nakon toga, propis posta objašnjen je kao što je bilo u početku islama, pa Allah, dž.š., kaže: “a onome od vas koji je bolestan ili na putu bude, isti broj drugih dana…”, tj. bolesnik i put­nik (musafir) ne poste nego se mrse, a to nadoknađuju kasnije istim brojem dana. Ali, zdrav čovjek koji je kod kuće, ako hoće, postit će, a ako hoće, nahranit će svakog dana jednog siromaha. Post je, međutim, bolji od hranjenja siromaha. To tvrde Ibn-Mes'ud, Ibn-Abbas i drugi pripadnici zdrave tradicije (selefa) na osnovi riječi Uzvišenog: “Onima koji ga teško podnose, otkup je da si­romaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A neka znate, bolje vam je da postite.”

 

 

 

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine