50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Ashabi: Abdullah ibn Mugaffel El-Muzeni

Autor: Fuad Sedić April 27, 2020 0

Abdullah ibn Mugaffel El-Muzeni je bio poznati ashab koji je prisustvovao na Hudejbiji i tom prilikom je dao prisegu Poslaniku, s.a.v.s., i izrazio svoju poslušnost, pokornost i spremnost na borbu na Allahovom putu.

to je bilo ispod drveta gdje je hiljadu i četiri stotine ashaba dalo Vjerovjesniku, s.a.v.s., bej‘at / prisegu. Na važnost ove prisege ukazuje i to da ju je Allah, dž.š., spomenuo u Kur‘anu: „Kada su ti vjernici dali prisegu ispod drveta...“ tog momenta abdullah ibn Mugaffel, r.a., je bio među najbližim ashabima Vjerovjesniku, s.a.v.s., s obzirom da je on bio od onih koji su mu granama tog stabla pravili hlad, dok su ljudi davali prisegu. ahmed u svom Musnedu bilježi predaju u tom značenju u kojoj Abdullah ibn Mugeffel, r.a., kaže: „Ja sam držao jednu granu tog stabla u svojoj ruci i time pravio Vjerovjesniku, s.a.v.s., hlad, dok su mu oni davali prisegu. Ashabi tada upitaše: -Hoćemo li se obavezati na smrt? Poslanik, s.a.v.s., reče: - Ne, nego da nećete bježati.“ Zehebi -rahimehullah- kaže da je Abdullah ibn Mugaffel, r.a., bio od ashaba „koji su plakali“, tj. od ashaba koji se spominju u ovom kur‘anskom ajetu: „Ni onima kojima si rekao, kad su ti došli da im daš životinje za jahanje: ‚Ne mogu naći za vas životnje za jahanje,‘ pa su se vratili suznih očiju, tužni što ih ne mogu kupiti.“ (Sura Et-tevbe, 92)

Želim podržati naučni rad.

Prenosi se da je Abdullah ibn Abbas, r.a., o ovim ajetima rekao: „Zaista je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio ljudima da idu u borbu s njim, pa je došla grupao njegovih drugova, među kojima je bio Abdullah ibn Mugaffel, pa su rekli: - O Allahov Poslaniče, nađi nam životinje za jahanje! Poslanik im reče: - Tako mi Allaha, ne mogu naći za vas životinje za jahanje. Oni su otišli plačući. Teško im je palo da izostanu od džihada i da ne mogu naći sredstava niti jahalicu. Kada je Allah, dž.š., vidio privrženost i ljubav prema Njemu i Njegovom Poslaniku, objavio je u svojoj Knjizi opravdanje za njih, pa je rekao: „Neće se ogriješiti nemoćni i bolesni, i oni koji ne mogu naći sredstava za borbu...“

Hasan Basri je rekao: „Abdullah ibn Muhaffel, r.a., je bio među desetericom ashaba koje je Omer, r.a., poslao nama u Basru, da ljude podučavaju vjerskim propisima.“  On se tamo nastanio i i umro, r.a. Prenosi se da Abdullah ibn Mugaffel, r.a., sanjao da je Kijametski dan nastupio i da su ljudi sakupljeni na mahšeru. On je tada ugledao neko mjesto, na koje ko dospije, biće spašen, ali je na putu prema njemu bila neka pregrada. tada mu neko u snu reče: -Hoćeš da se spasiš a kod tebe ima to i to?! tada se Abdullah ibn Mugaffel, r.a., u strahu probudio. Inače je imao jednu posudu napunjenu zlatnicima. Pozvao je svoju porodicu i naredio im da sutradan sve to podijele kao milostinju.

Dio iz printanog izdanja

 

Sadržaj dozvoljeno prenositi uz naznaku izvora: Preporod novine