Trajne i prolazne patnje džehenemske

Autor: Elmir Liha Maj 28, 2015 0

Pitanje od najveće važnosti u životu svakog čovjeka je – gdje će završiti poslije života na ovom svijetu i Sudnjega dana, da li u Džennetu ili u Džehennemu

Naravno da o tome konačni sud pripada Uzvišenom Allahu, no On ovaj ummet nije ostavio u neznanju, već nam je dao uputu kako da se sačuvamo džehennemske vatre. Meni, kao običnom muslimanu, zanimljivo je i bitno saznanje da će biti ljudi koji će trajno ostati u Džehennemu, te vjernika – teških griješnika, koji će nakon “odslužene” kazne u Vatri biti preseljeni u Džennet zauvijek.

 Kao što mnogi znamo, svako ko iskreno posvjedoči i djelima potvrdi da nema drugog boga osim Allaha a da je Muhammed, alejhis-selam, Njegov poslanik (uz ostale imanske šarte), ući će u Džennet, pri čemu je potrebna iskrenost u riječima i djelima. U tom smislu može se navesti bojazan Poslanika, a.s., da muslimani ne počine tzv. “mali širk”: „Najviše od čega se za vas bojim jeste mali širk – rija' (pretvaranje). Allah će na Sudnjem danu, kada bude nagrađivao ljude za njihova djela, reći: 'Idite onima kojima ste se pokazivali i vidite hoćete li kod njih naći nagradu!'“ (Ahmed), kao i Poslanikovo upozorenje o Dedždžalu kojem će Allah podariti bašču i vatru, barem će to tako izgledati u očima ljudi. Ali će vatra u suštini biti bašča, dok će bašča biti vatra. Oni koji mu se pokore ući će u ovu prividnu bašču, ali je to spaljujuća vatra, da nas Allah sačuva. Onaj ko mu se usprotivi ući će u prividnu vatru ali je to u suštini bašča sa slatkom i pitkom vodom (Buhari, Muslim).

 

Činjenica da će vjernici – teški griješnici iz Džehennema ući u Džennet ne treba se zloupotrijebiti, niti treba olahko shvatiti griješenje u nadi da će nam se Allah na kraju smilovati. To je, kako kaže Poslanik, osobina slabića: “Pametan je onaj koji strogo vodi računa o svojim postupcima, i radi za život poslije smrti, a slabić je onaj koji slijedi svoje strasti i bezrazložno se nada i pouzdava u Allaha.” (Tirmizi, hasen) Stoga je bitno stalno se preispitivati i mijenjati kod sebe ono što nije u skladu sa Poslanikovim sunnetom, kako ne bismo zapali u “mali širk” koji je spomenut, munafikluk i tome slično.

 

Spomenimo još u nastavku neka djela zbog kojih se u Džehennemu ostaje trajno ili privremeno. U djela zbog kojih čovjek zauvijek ostaje u patnjama Džehennema spadaju: 1. pripisivanje Allahu druga i(li) nevjerovanje u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan, sudbinu, 2. negiranje islamskih šarta, kao što je obaveznost namaza, osim ako je to učinjeno u neznanju, 3. ismijavanje ili psovanje Allaha, dž.š., Njegove vjere, poslanika, 4. uvjerenje da je ljudsko zakonodavstvo bolje od Allahovog zakonodavstva, 5. licemjerstvo (munafikluk), u koje npr. spada: okretanje glave od Allahovih propisa, radovanje neuspjehu islama i muslimana, simpatije prema vođama kufra i promoviranje njihovih stavova koji su suprotni islamu, ismijavanje islamskih propisa i vjernika koji ih praktikuju, itd.

A u djela zbog kojih će muslimani privremeno boraviti u Džehennemu ubrajaju se: 1. neposlušnost prema roditeljima, 2. prekidanje rodbinskih veza, 3. jedenje kamate, s tim da treba naglasiti da ko se bavi kamatom i nakon saznanja da je ona haram, da će vječno ostati u Džehennemu, 4. jedenje imetka siročeta i poigravanje s takvim imetkom, 5. slikanje likova, 6. oholost i arogancija prema istini, zbog visokog mišljenja o sebi, itd. (potonji podaci su skraćeno preuzeti iz knjige “Iz kabura u Džennet ili Džehennem”, čiji je autor Abdullah b. Ahmed Ali Alaf el-Gamidi, izavač Visoki saudijski komitet za pomoć BiH).

 

 

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija