50godina.jpg
digitalbanner-naslovna7.jpg

Hadžska (ikrar) dova

Autor: Elvir Duranović Avgust 02, 2018 0

Svake godine krajem mjeseca ševvala i tokom zu-l-kade širom Bosne i Hercegovine uče se ikrar (hadžske) dove za vjernice i vjernike koji su odlučili obaviti petu islamsku dužnost - hadž.

Svečanost hadžske dove razlikuje se od mjesta do mjesta, ali se uglavnom sastoji od učenja odlomaka iz Kur'ana, ilahija i prigodnog predavanja o značaju i vrijednosti hadža. Na kraju programa prouči se hadžska dova za buduće hadžije. Iako islamski učenjaci u našoj zemlji stalno preporučuju da se prigodne dove uz arapski tekst obavezno prouče i na bosanskom jeziku, ili da se samo prouče na bosanskom jeziku, još uvijek se u većini slučajeva hadžske dove uče samo na arapskom jeziku. Najčešće se uči dova iz Zbirke dova rahmetli hafiza Ismaila Fazlića koja je dugačka i, za slabijeg poznavaoca arapskog jezika i pisma, komplikovana. S druge strane, učenje dugačke dove samo na arapskom jeziku kod džemata koji ne razumije arapski izaziva nelagodu, pa bi i imamu i džematu predstavljalo veliko olakšanje da se što prije uvede praksa učenja hadžske dove na bosanskom jeziku. 

„Mišljenja sam da bi bilo shodno postepeno prelaziti na učenje dova na našem jeziku, kao što to čine: Arapi, Perzijanci i Turci...“

Hadžska dova rahmetli Sinanuddina Sokolovića

Rahmetli hafiz Sinanuddin Sokolović (1911-1973) napisao je niz djela iz graničnih životnih situacija čovjeka: rođenje, brak i smrt. U duhovnom smislu jedna od tih graničnih situacija jeste odlazak na hadž. U rukopisnoj baštini rahmetli Sinanudidna Sokolovića koja se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci pronašli smo njegov neobjavljeni tekst pod naslovom „Hadž dova“ u kojem donosi hadžsku dovu na arapskom i bosanskom jeziku. U uvodnom dijelu hafiz Sokolović je napisao: „Mišljenja sam da bi bilo shodno postepeno prelaziti na učenje dova na našem jeziku, kao što to čine: Arapi, Perzijanci i Turci, neka bi prisutni svijet znao šta molimo i tražimo od Uzvišenog Allaha. Za to ovdje – poslije dove u originalu – donosimo i prevod hadžske dove, da bi je imami mogli i učiti.“ U nastavku prenosimo hadžsku dova rahmetli hafiza Sinanuddina Sokolovića na bosanskom jeziku uz neznatne intervencije.

ikrar dova

Poslije Euze, Bismile, učimo dovu: 

Hvala Allahu Koji je sretnim ljudima podario razne vrste ibadeta. Pozvao ih i ustupio Kabu Svojim časnim robovima, da bi oprostio muslimanima i dobročinitelje nagradio dobrim i raznovrsnim blagodatima. (Amin)

Neka je Božiji blagoslov na Muhammeda, a.s., najbolju osobu koja je stajala na Arefatu i s poštovanjem se odazvala svome Gospodaru. (Amin)

Neka je Božiji blagoslov na njegov rod i drugove koji su nam objasnili Božiji zakon i obrede hadža. (Amin) 

Dragi Bože! omogući uspjeh i olakšaj onima između nas koji su odlučili da ove godine hodočaste Tvoju Časnu Kabu. (Amin) Olakšaj im Bože put i odredi da svaki od njih bude svom saputniku najiskreniji drug. (Amin) Daj im da u odlasku, povratku i za vrijeme obavljanja propisa hadža budu u zdravlju i dobru. (Amin) Omogući im uspješno obavljanje hadža u skladu s načinom obavljanja Tvoga milog odabranika i Poslanika, a.s. (Amin) Počasti ih posjetom časnom perivoju – mezarima Tvoga miljenika Muhammeda, a.s., i njegovih časnih drugova. (Amin) Za njihov hadž, Uzvišeni Allahu Ti ih nagradi i podari im Džennet – Dom mira i spasa. (Amin) Uzvišeni Allahu! Kao što si omogućio Tvojim robovima da posjete Poslanika, a.s., na ovom svijetu, nemoj im uskratiti čast njegova šefaata na budućem svijetu. (Amin) Napoji nas Bože iz njegova vrela i njegove časne ruke, ugodnim i prijatnim napitkom. Ti si zaista Svemoćan. (Amin)

Milostivi Bože! Podari ovom Tom robu koji je odlučio da posjeti Tvoju Kabu i mezar Tvog Poslanika, a.s., i koji je danas ovdje na ovom skupu prisutan da bi oglasio svoju odluku o hadžu, da uđe u harem Tvoje časne Kabe kroz Vrata spasa, da tavaf učini oko Tvoje svete Kabe i da klanja namaz na istaknutim mjestima. (Amin) Bože, podari mu da prilikom izgovaranja telbije: „Odazivam Ti se, Gospodaru, ja ti se odazivam. Odazivam Ti se, Ti nemaš sudruga, ja Ti se odazivam. Svaka hvala, blagodat i vlast pripadaju Tebi. Ti nemaš sudruga“, to isto osjeti i u svome srcu. (Amin)

Uzvišeni Bože! Svome robu koji je odlučio obaviti hadž olakšaj propise hadža i primi njegov hadž. (Amin) Napoji ga Bože, vodom Zemzema. (Amin) Očisti ga od grijeha i podari mu da bude među onima koji na Arefatu stoje sa drugim hadžijama; čine saj između Safe i Merve; tavafe oko Kabe; i iz poštovanja dodiruju Crni kamen. (Amin) Počasti ga posjetom mezaru najboljeg čovjeka tako da pred njega skrušeno i s poštovanjem stane, i podari mu njegov šefaat. (Amin)  

Veliki Bože! Primi molbe Tvojih hadžija za muslimane kad ih budu učili pored Kabe, na Arefatu i na časnim mjestima. (Amin) Zaštiti hadžije od neugodnosti, zala, nevaljaština i griješenja. (Amin) Primi ovu našu molbu, olakšaj nam izvršavanje vjerskih dužnosti, očisti nas od grijeha, obraduj naša srca Tvojom pomoći koju ćeš podariti svim muslimanima. (Amin)

Svemogući Bože! Učini ovaj skup blagoslovljenim i našu molbu uslišanom, kao i molbu svakog čije srce žudi da posjeti sveta mjesta. (Amin) Sačuvaj naše hadžije od zla na kopnu, moru i u zraku. Podari im da se čisti od grijeha, zdravi i veseli vrate u svoju domovinu. Molimo Te, Milostivi Bože, da nas uputiš na Pravi put; da osvijetliš naša srca; izbaviš naše duše iz nemara; da naše stanje krene na bolje; i da našim hadžijama podariš da uskoro hodočaste Tvoju Kabu i posjete mezar Tvoga miljenika, a.s. 

Uzvišeni Bože! Omogući da obave hadž oni koji žude da ga obave, a to trenutno nisu u mogućnosti (Amin) 

Dragi Bože! Kao što si nas sakupio na ovom mjestu, sakupi nas također i u Džennetu. Daj nam da budemo u blizini Muhammeda, a.s. (Amin) Podari nam dobro na ovom i na budućem svijetu i zaštiti nas od paklene Vatre. (Amin) 

Subhane rabbike rabbil izzeti...   

Zabilježeno, 5. septembra 1971.

 

© 2017 Preporod All Rights Reserved. Implemented by HudHudPro - Video produkcija